[p. 1]

[Derde jaargang, No. 1]

Ter inleiding bij den nieuwen jaargang

Hoewel in de practijk der komende nummers de beide redacties van Forum, zooals het thans gaat verschijnen, onafhankelijk hun weg zullen gaan, stellen zij er prijs op, dit eerste nummer van den nieuwen jaargang in te leiden met een kort gemeenschappelijk woord.

Forum van 1932 en 1933 bracht werk van Nederlanders en Vlamingen, zonder dat daarbij gelet werd op de grenzen tusschen Noord en Zuid. Aldus werd reeds de uitwisseling van de naburen bevorderd. Het is echter wenschelijk gebleken, ook in verband met de verschillen, die op velerlei gebied bestaan, de demarkatielijn scherper te trekken, zonder dat daardoor evenwel de samenwerking wordt verbroken. In den jaargang 1934 zal de lezer de bijdragen van Nederland gescheiden vinden van die der Vlamingen, terwijl twee redacties voor die bijdragen ieder voor zich verantwoordelijk zullen zijn; in plaats van de oude eenheid stellen wij dus thans een twee-eenheid, waarbij wij den nadruk leggen zoowel op het feit van de onderlinge onafhankelijkheid als op het voordeel van een geregelde uitwisseling dier bijdragen tusschen Nederland en Vlaanderen. Men beschouwe dus de twee-eenheid niet als een litterairen bondsstaat, maar als een litterairen statenbond; de wederzijdsche onafhankelijkheid doet recht wedervaren aan de verschillen, terwijl de idee van samenwerking sterker bevestigd wordt. Dit is dus geen poging, het regionalisme te doen herleven; wij meenen het contact tusschen Noord en Zuid juist het best te dienen door de toenadering niet daar te forceeren, waar zij ongewenscht zou zijn.

Dat wij deze combinatie verkozen hebben boven andere mogelijke combinaties, vindt, behalve in het hierboven uiteengezette, zijn oorzaak in de overtuiging, dat wij ons door de bestaande verschillen niet zullen laten afleiden van het gemeenschappelijk doel: de persoonlijkheid van den

[p. 2]

schrijver te laten gelden als criterium, door haar te beschouwen als onverbrekelijk verbonden met den vorm, onderscheiden maar ongescheiden in de vele manifestaties van dien vorm. Wij houden daarbij tevens vast aan het reeds meermalen in de vorige jaargangen ontwikkelde beginsel, dat wij overeenkomen in het streven, ‘goede Europeanen’ te zijn en alle kunstmatige afsluiting van de europeesche cultuur beslist afwijzen: daarmee zij dan ten overvloede nog eens stelling genomen tegenover welke incarnatie van het provincialisme ook.

Deze programpunten behelzen een minimum; maar de beide redacties achten dit minimum een basis, waarop de geschetste samenwerking mogelijk en vruchtbaar zal kunnen zijn.

 

Menno ter Braak

S. Vestdijk

Victor E. van Vriesland

Marnix Gijsen

Raymond Herreman

Maurice Roelants

Gerard Walschap

Bericht

Met ingang van den nieuwen jaargang zal de heer Everard Bouws zijn functie als secretaris der redactie neerleggen. Wij stellen er prijs op hem namens de oude redactie hierbij hartelijk dank te zeggen voor het belangrijke organisatorische werk, dat hij in het belang van Forum heeft verricht.

 

Menno ter Braak

Maurice Roelants