[p. 998]

Jaap Beckmann

De vier pagina's teekeningen, die in dit nummer worden gereproduceerd, zijn gewijd aan werk van den nog vrijwel onbekenden Nederlandschen teekenaar Jaap Beckmann (geb. 1914). Door toevallige omstandigheden viel mij een aantal schetsboeken van Beckmann in handen; en verbaasd als ik was door de overstelpende originaliteit van zijn fantasie en de zekerheid van zijn techniek, vroeg ik hem om enkele bladen ter reproductie in Forum. Het kan uiteraard slechts een zeer onvolledige selectie zijn; ik koos, om het samenvallen van fantasie en talent in dit werk zoo duidelijk mogelijk in enkele specimina uit te drukken, zoowel de geestige illustratie bij Gulliver's Reizen (met het collectief bombardement door de lilliputters op de hulpelooze massiviteit van den mensch) en enkele teekeningen uit den diensttijd, als de expressief geteekenden ineengedoken kerel met de handen in de zakken en enkele kleine, sierlijke ‘notities’, waarvan de schetsboeken wemelen. Een bijzonder nadeel voor Beckmann blijft desondanks, dat de onmogelijkheid van reproductie in kleuren mij de kans ontneemt eenige van zijn allerbeste teekeningen aan het licht te brengen; hun nuance wordt zoozeer door de kleur bepaald, dat de herleiding tot een gewoon cliché het effect sterk zou schaden.

Het werk van Jaap Beckmann heeft niets van de gemakkelijke commercialiteit, waardoor men met zulk een talent spoorslags carrière maakt; wat hij aan virtuositeit bezit, zeker niet minder dan Jo Spier, wordt aangevuld door een voorliefde voor de bijtende satyre à la Grosz. Het is mij daarom een voorrecht hem in dit tijdschrift gastvrijheid te mogen verleenen en hem met een enkel, gansch niet als deskundige ‘expertise’ bedoeld woord te mogen voorstellen.

 

M.t.B.

[p. *45]illustratie
Illustratie bij ‘Gulliver's reizen’ (Lilliput)

[p. *46]illustratie
Studie

[p. *47]illustratieillustratie
Teekeningen uit den diensttijd

[p. *48]illustratieillustratieillustratie
Schetsboek