Brieven op mennoterbraak.nl

Zoek correspondenten op alfabet


Verantwoording

Menno ter Braak heeft met ruim 550 personen en instellingen gecorrespondeerd. Uit deze briefwisselingen zijn ca. 4500 brieven van en aan Ter Braak bewaard gebleven. Op deze website wordt het corpus brieven gepubliceerd dat (met uitzondering van de briefwisseling Menno ter Braak-E. du Perron en een steeds groeiende verzameling nagekomen brieven) gebaseerd is op de collectie die Léon Hanssen rond de jaren 1990 uit een groot aantal openbare en particuliere verzamelingen bijeen heeft gebracht. 


Als onderzoeker van de Universiteit van Tilburg heeft Hanssen er zorg voor gedragen dat bovengenoemde briefdocumenten werden getranscribeerd en voorzien van annotaties. De digitale bestanden van deze documenten heeft Léon Hanssen ter beschikking gesteld van de Stichting Menno ter Braak.
De redactionele werkzaamheden die vervolgens aan het corpus zijn verricht, bouwen voort op Hanssens onderzoeksresultaten, zoals zij mede zijn neergelegd in zijn tweedelige biografie van Menno ter Braak


De redactie van mennoterbraak.nl heeft de door Hanssen getranscribeerde brieven gecorrigeerd en aangevuld en voor digitale publicatie geschikt gemaakt. Om een goed leesbare tekst te verkrijgen hebben de bezorgers van de brieven een aantal ingrepen gedaan. 


Ingrepen

Boven de brieven zijn de namen van de briefschrijver en -ontvanger geplaatst, met -indien bekend- de plaatsnaam van de ontvanger tussen ronde haken. Daaronder staan plaatsnaam en datum van de brief in gestandaardiseerde vorm. 

Ongedateerde brieven hebben een vermoedelijke datum tussen vierkante haken gekregen. Rechts staan de plaatsnaam en datum volgens het origineel, indien aanwezig. 

Na de aanhef en bij nieuwe alineas zijn de brieven ingesprongen. 

De brieven zijn letterlijk overgenomen. Evidente schrijffouten zijn hersteld, consequent ongebruikelijke of foute schrijfwijzen zijn gehandhaafd. In geval van onleesbare woorden staat [onleesbaar] of het vermoedelijke woord tussen vierkante haken. 

Onderstreepte tekst is gecursiveerd. 

Dubbele aanhalingstekens zijn vervangen door enkele, behalve bij aanhalingstekens tussen aanhalingstekens. 

De afsluitingen van de brieven zijn gestandaardiseerd. 

Opmerkingen in de marge die de lopende tekst niet verstoren zijn in de tekst tussen < > opgenomen. Losse opmerkingen in de marge zijn onderaan de brieven opgenomen. 

Onderaan de brief wordt de vindplaats van het origineel gegeven. 

Naast de doorzoekbare tekst is een scan van het originele document aanklikbaar. Van een enkele slecht leesbare brief is alleen de scan opgenomen.


Deze website werkt samen met DBNL en gebruikt dezelfde technieken om tekst te digitaliseren.


De collectie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe brieven. Het streven is de brieven zo nodig van annotaties te voorzien. Lezers die nog niet bekende brieven van of aan Menno ter Braak in hun bezit hebben, en lezers die een bijdrage willen leveren door  het maken van annotaties, worden opgeroepen contact op te nemen. 


Meer informatie over de relatie tussen Menno ter Braak en zijn correspondenten is opgenomen in de afdeling ‘meer over deze briefwisseling’ bij de desbetreffende correspondent. Deze rubriek is nog in bewerking, aanvullingen zijn welkom.


Zoeken

De brieven worden gevonden via de alfabetische lijst van correspondenten en de chronologische lijsten van brieven per correspondent en zijn op twee manieren te lezen: per briefwisseling of correspondent of in de chronologische volgorde waarin ze door alle briefschrijvers zijn geschreven. 


Op termijn zullen alle in de brieven genoemde personen, personages, instellingen en werken een lemma krijgen in de MennoterBraak-Web-Encyclopedie.  In het MennoterBraak-Web-Kalendarium wordt de chronologie van de gebeurtenissen in het leven van Menno ter Braak overzichtelijk gemaakt. Hier kunnen brieven ook op datum gevonden worden.


De Encyclopedie en het Kalendarium zijn in ontwikkeling. Als de namen van personen etc blauw gemarkeerd zijn kan doorgeklikt worden, als dat niet het geval is kan gezocht worden via de zoekpagina.


Medewerkenden

Een overzicht van alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan deze brievenpublicatie is te vinden in het colofon.