Nieuw op de site

 

De lezingen die Rudi Wester (Ter Braak en Last), Lodewijk Verduin (Ter Braak en Van Schendel) en Thomas Huttinga (Ter Braak en Zweig) op 4 november 2021 in de Universiteitsbibliotheek Leiden hielden zijn te lezen op de pagina Secundaire Literatuur.

 

De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft elf opdrachtexemplaren verworven aan Jan en Lize ter Braak-Viëtor, zie bijvoorbeeld de exemplaren van Afscheid van domineeslandHampton Court en Van oude en nieuwe christenen bij Manuscripten.

 

Aan de rubriek Lezingen konden de data 14 februari 1940 en 8 december 1933 worden toegevoegd, met verwijzingen naar besprekingen in de krant.

 

Verschillende auteurscontracten zijn toegevoegd aan de afdeling Manuscripten, zie bijvoorbeeld bij De absolute film, Afscheid van domineesland en Het carnaval der burgers.

 

De lezing 'Menno ter Braak en Leopold Fabrizius', die Tim van der Grijn Santen in oktober 2019 hield op de Ter Braakmiddag bij de Universiteitsbibliotheek Leiden is te lezen via Secundaire Literatuur.

 

Aan de rubriek Media zijn verschillende onderdelen toegevoegd, zoals het vlogboek Menno ter Braak / Démasqué der schoonheid, een avond in De Balie (24-1-2018) over Menno ter Braak en Het nationaalsocialisme als rancuneleer en het bezoek aan het graf van Ter Braak door directeur van het Literatuurmuseum Aad Meinderts bij de opening van de tentoonstelling Het Pantheon in 2010.

 

Hein Aalders en Menno Voskuil - de twee bezorgers van de nieuwste Verzamelde gedichten van Slauerhoff - hielden op de Ter Braakmiddag 2018 bij de Universiteitsbibliotheek Leiden ieder een lezing. Zie de rubriek Secundaire Literatuur.

 

Van de annotaties die H. van Galen Last maakte bij Ter Braak-Du Perron. Briefwisseling 1930-1940 (1962) is een actuele versie gemaakt, met verwijzingen naar andere delen van de site en aangevulde leefjaren. Deze versie is te vinden in de rubriek 'over deze briefwisseling' bij correspondent Du Perron en onder iedere brief uit deze correspondentie, zie bijvoorbeeld hier.

Tevens zijn overzichten gemaakt van de brieven die wel op de site, maar niet in Briefwisseling 1930-1940 en in Brieven van Du Perron staan en van de brieven waaruit oorspronkelijk passages werden weggelaten, ook te vinden in 'over deze briefwisseling'.

 

Aan de rubriek Secundaire Literatuur is de lezing 'Menno ter Braak en het "eerste emigrantenboek"' over Ter Braak en Kurt Lehmann (Konrad Merz), die W.B. van der Grijn Santen hield op 30 november 2017, op de jaarlijkse Menno ter Braakmiddag van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

 

Aan de rubriek Secundaire Literatuur is, met dank aan het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, het artikel 'Boeken waren zijn enige bezit. De ex-librissen van Menno ter Braak',  van Anton van der Lem toegevoegd.

 

Aan de afdeling Media is 'Het verhaal van Menno ter Braak' toegevoegd, uitgezonden door Omroep Gelderland op 22 mei 2017.

 

Stichting Menno ter Braak heeft, in samenwerking met De Parelduiker, een vertaling van de lezing 'Discours sur la liberté' laten maken. 'Rede over de vrijheid', vertaald door Floor Bosboom, is te vinden onder de afdeling lezingen

 

Niels Graaf (Universiteit Utrecht) schreef een toelichting bij Der Untergang des Abendlandes van Oswald Spengler, zie afdeling bibliotheek.

 

Link naar het artikel 'Wie niet hooren wil... Menno ter Braak en Het Vaderland in 1939', van D.J. Cannegieter in Jaarboekjes Die Haghe (1986) op de pagina secundaire literatuur.

 

Het ZKV "De Boeken" dat A.L. Snijders op radio 4 voorlas, naar aanleiding van de Menno ter Braakmiddag in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Over Ter Braak/Media.

 

Een overzicht van de vertaalde boeken van Menno ter Braak is toegevoegd aan de afdeling Boeken.

 

Toegevoegd zijn de artikelen in Broese's Boekengids en in het tijdschrift Leven en Werken, voorlopig slechts als scan te lezen. Eveneens toegevoegd is het omslag van het Zweedse tijdschrift Bonniers Litterära Magasin, waarin Ter Braak het artikel publiceerde dat hij, in het Nederlands, voegde bij de brief aan Tine ter Braak van 17 oktober 1938.

 

Vanaf heden zijn de N.R.C.-artikelen van Menno ter Braak te lezen in de afdeling Artikelen, N.R.C. 1930-1939.

 

Op de pagina Over Menno ter Braak Secundaire literatuur is de lezing Menno ter Braak and Lion Feuchtwanger van Jacob Boas toegevoegd.

 

Op de pagina Filmliga is de masterscriptie Dissonante geluiden en sprekende filmvertoningen van Edith van der Heijde toegevoegd.

 

Nieuw op Over Menno ter Braak, media

8 januari 1995, TROS: Hoorspel Dr. Dumay verliest

Het eerste hoorspel in een reeks van drie 'naar de romans van drie van de de prominentste schrijvers verbonden aan het legendarische literaire tijdschrift Forum'.


W.B. van der Grijn Santen heeft zijn artikel 'De briefwisseling tussen Menno ter Braak en Konrad Merz en de briefwisseling tussen Ant ter Braak-Faber en Kurt Lehmann' herzien. Met name de tekst over Ant Ter Braak-Faber is flink uitgebreid. Zie de Nederlandse versie bij 'over deze briefwisseling'.  

De lezing Ter Braak tussen Huizinga en Hermans die Willem Otterspeer hield op de kijkdag van de Universiteitsbibliotheek Leiden op 30 mei j.l., ter gelegenheid van de donoractie 'adopteer een boek uit de bibliotheek van Menno ter Braak'. 

Egbert Dommering heeft een toelichting geschreven bij De opstand der horden van José Ortega y Gasset uit de bibliotheek van Menno ter Braak.


De lezing Menno ter Braak en de Duitse Exilliteratur die Els Andringa hield op de kijkdag van de Universiteitsbibliotheek Leiden op 30 mei j.l., ter gelegenheid van de donoractie 'adopteer een boek uit de bibliotheek van Menno ter Braak'. 

Brieven van en aan Aad Schelling, zijn vroegere leerling op het Rotterdamsch Lyceum.


Bart de Cort, biograaf van Maurits Dekker, vond bij zijn onderzoek een foto van Ter Braak uit april 1940. Zie ook Lezingen, 1 april 1940.

Een aanvulling op de documenten uit het Filmliga-archief, te vinden onder Filmliga bij manuscripten op de pagina Foto's en documenten.: lidmaatschapskaarten, aantekeningen en typoscripten, notulen jaarverslagen en presentielijsten, drukwerk, contracten, financiële bescheiden en documenten rond het Cavalcanti-programma.

Boeken met aantekeningen van en/of opdrachten aan Menno ter Braak, op de pagina Manuscripten, typoscripten en drukproeven:

Rudolf Binding, Deutsche Jugend vor den Toten des Krieges, 1933
Rudolf Binding, Antwort eines Deutschen an die Welt, 1933
D.A.M. Binnendijk, Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918, 1930

Maurits (P.A. Daum), 'Ups' en 'Downs' in het Indische leven

Thomas Mann, Freud und Zukunft, 1936


Het artikel 'Henri Bruning en het nationaal-socialisme' van J.J. Kelder, in: Ons Erfdeel 29 (1986) 3 (mei-juni), zie over deze briefwisseling Ter Braak-Bruning.


Opdrachtexemplaren van Politicus zonder partij, De nieuwe elite, Démasqué der schoonheid, De pantserkrant, Afscheid van domineesland, Van oude en nieuwe christenen, De augustijner monnik en zijn trouwe duivel en Mephistophelisch.

Brieven aan zijn ouders: 6-1-1926, 11-12-1928, 24-12-1930 en 5-8-1933

Brieven aan schoolvriend 'Maas' Holleman.


Brief aan Ant Faber, 3 november 1932.


Aparte pagina over het ontstaan en de aard van het Comité van Waakzaamheid.


De briefwisseling tussen Menno ter Braak en Konrad Merz en de briefwisseling tussen Ant ter Braak Faber en Kurt Lehmann, zie Over deze briefwisseling

Programmaboekje De Pantserkrant, van de Utrechtsche Studenten Toneelvereeniging, 1945 


Brief aan Willem Elsschot, 26 mei 1938.


Brief aan Vasalis, 25 februari 1940.


Het typografisch noodlot, jeugdwerk