Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

[7 maart 1932]

Beste Menno,

Het dreigt inderdaad, nu ongelukkigerwijze zoowel Jordaan als ik al een week ziek zijn, spaak te loopen met Filmliga 5, nog niet zoozeer omdat wij geen van beiden naar Rotterdam kunnen komen, als wel omdat wij geen van beiden de belofte om over verschillende dingen te schrijven gestand kunnen doen. De tijd dringt thans en een beslissing moet genomen worden. Ik heb dus in bed een noodnummer voor Filmliga liggen opstellen, dat je eventueel zelf kunt wijzigen, maar dat er ongeveer als volgt zou uitzien.

Hoofdartikel: Onze Enquête I. Hieronder dit keer alleen het antwoord van de Paramount, dat als voorbeeld van beredeneerd ingaan op onze vragen trouwens zeer goed is. Rest komt dan in Filmliga 6.

Mathilde Visser: Parijsche Premières. Hiervan moet eerste stuk (over V. Ekk, Weg ins Leben) met 2 foto's al op de zetterij zijn. Twee kleine stukjes over Cocteau en King Vidor Streetscene moet ik nog zwaar bewerken. Volgen dan, met twee uitstekende foto's van Streetscene. Hoop dat morgen of uiterlijk overmorgen te sturen.

Een artikel Moholy Nagy, waarbij 1 goede foto. Zou jij helpen willen, dit artikel in goed Nederlandsch te vertalen, zonder die Duitsche onderverdeeling, in ietwat loopende vorm en niet als een prospectus bij een te vertoonen film maar als een artikel in een maandblad (dus b.v. beginnend: Mijn nieuwe film etc.). Gebruik maar gewoon christelijke letterteekens en hoofdletters.

Van Rosenfeld vond ik nog een kletspraatje, dat echter in de gegeven omstandigheden nog mee zou kunnen. De menschen lezen het wel. Zou jij dat, gezien de bedlegerigheid der redactie, ook kunnen vertalen? Deze keer kan dan dunkt mij wel honorarium aan vertaler worden uitgekeerd, het wordt toch een goedkoop nummer.

Daarna stukje van Bep de Roos over Miriam, Michael en Marlene. 1 foto van 24 Hours volgt nog van Jordaan.

Filmcritiek. Een stuk van Du Perron over Shanghaiexpress. Een of twee foto's volgen nog via Jordaan. Misschien kunnen zoowel Jordaan als ik van dat artikel even een proefje hebben.

Een stuk van jou over Stürme der Leidenschaft. Bijbehoorende foto volgt nog.

Een foto van de nieuwe UFa documentaire van prof. Dehrenfurth, buitengewoon van opname, zooals je trouwens van deze foto al ziet. Critiek is onnoodig, maar foto kan m.i. geplaatst worden.

Een foto van Min and Bill. Ik heb mij laten vertellen, dat deze film als voorbeeld van een komische karakterfilm zoo uitstekend was, heb hem echter niet gezien, ken alleen de romantische historie van deze film en zou daar ev. in Journaal over kunnen schrijven. Anders kan ook alleen de trouwens zeer toonbare foto geplaatst worden.

Journaal. Hiervan staat nog een stukje: Kurt versus Marlene, waarvan afschrift ingesloten. Voor ong. 1 pag. Journaal kan ik morgen of overmorgen, als ik geen koorts heb wel zorgen. Weet jij in dit geval nog iets, dan graag.

Tenslotte 1 pag. off.med., te volgen door de lijst van vaste medewerkers.

Laten we hopen, dat dit met pl.m. 12 foto's 16 pagina's tekst wordt. Anders zou er eigenlijk hoognoodig over R. Arnheim's boek Film als Kunst geschreven moeten worden. Misschien door dezelfde man (Huyts?), die er in de N.R.C. 2 artikelen over schreef. Mag ik dat aan jou ter informatie opdragen. Ik hoop dan bij leven en welzijn aan het slot van de week met restant kieken en copie naar Rotterdam te komen.

Bij voorbaat dank voor alles,

t.t.

Henny Scholte

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie