D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Den Haag]

Zutphen, 24 augustus 1927

Zutfen 24 Aug's '27

Beste Menno

Laatste bericht! Vanavond kwam je brief en je kunt gerust zijn als je de gevolgtrekking wilt maken: de K.L.M.-kaart kreeg ik destijds. Met ‘bericht’ bedoelde ik in dit geval: betreffende die filmvertooning. - Ook de kwestie met Corry's finantiën is, dank zij Arthur, zonder moeilijkheden gered.

Maar nu ter dringendste zake. Jij gaat dus Vrijdagmiddag naar A'dam en komt noch op de filmgala, noch bij Bep logeeren. Dat is jammer. Want nu zullen wij elkaar waarschijnlijk niet kunnen zien. Ik was n.l. van plan om te gaan, zooals je uit mijn briefkaart van vanmiddag zult hebben gemerkt, en wilde bijv. tot Maandag in Voorburg blijven. Maar als jij geen kaarten koopt (of hebt gekocht) noch voor mij noch voor Bep, dan blijf ik maar weg, want persplaatsen geven zij blijkbaar niet. Of kocht je toch voor Bep? Over deze zaken zal ik haar morgenochtend even opbellen, dan heb ik direct antwoord. Dat gala zou desnoods nog gaan, die fl 4 -... vooruit, - maar dan wil ik ook de zekerheid hebben dat ik erin kan: een reis naar den Haag zonder Napoleon zit er momenteel allerminst aan.

Ik ga, onder geen omstandigheid, dus naar Tiel. Of ik zit Ztd. nog in Voorburg, of ik blijf hier. Want 3 Sept. moet ik naar Amsterdam; dat wordt me allemaal te kostbaar.

Mocht je nu a.s. Maandag langs Zutfen komen, dan schikt het helaas bijzonder slecht als je zoudt willen afstappen bij ons. Oom Jan uit Leiden met nog eenige geweduwde lieden zijn dien dag per auto bij ons gelogeerd. Dat zou dus - mede gezien de neerslachtigheid van denzelve - een weinig opwekkend bezoek worden voor jou en een mogelijke onwennigheid bij hen veroorzaken. Kom dus in Sept. nog eens een ‘autonome’ logeerpartij houden.

Om dus te resumeeren: morgen bel ik Bep op en bespreek alles met haar. Dan hoef jij je geen zorgen meer te maken over tegenstrijdigheden die zich eventueel voordoen. Het zou het beste zijn, als ik maar stil thuis bleef, maar in die Nap zit een mooi stuk copy. Schrijf vóór 10 Sept. als je kunt nog een Vr.Bl.-artikel over Huizinga-Arntzenius!

Ik word gek van dat Nederlandsch-studeeren. Hoe grondiger je het doet, hoe meer moeilijkheden je ontdekt. En dat alles te moeten onthouden, paraat te hebben, god betere het!

Het beste met Jo.

Vraag in A'dam eens of ik haast geld van ‘Erts’ krijg!!

Hartelijke poot,

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie