E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Tjitjoeroeg, 4 april 1937

Tjitjoeroeg, 3 April '37

Beste Menno,

Gisteren schreef ik aan Vestdijk en Jan Greshoff: aan den laatsten om allerlei boeken die ik hebben wou en die ik, zoonoodig, dan ook wel wil bespreken voor Gr. Ned. O.a. het boek van Besselaar, door jou besproken, dat zoowel Bep als mij aantrekt, en Aanslag van Blijstra, waarvan ik graag een bespr. door jou zou lezen. Ik wou er ook nog bij hebben: Onpersoonlijke Herinneringen van Frans Coenen en het Vrije Bl.-cahier van Hendrik de Vries (poëzie en teekeningen).

Kan jij mij daaraan helpen? Ik raak anders wel erg ten achter hier, met mijn uitzicht op de Salak.

O ja, Freud is aangekomen! Dank!

Nog iets: het boekje van de Radio-Volksuniversiteit, met de stukken van Vestdijk en jou, voor mijn gevoel (maar ik sta er zelf - per moio! - zóó vleiend in afgebeeld, dat mijn gevoel hier bepaald alleen maar smoelhouden mag) allebei even voortreffelijk. De heer Defresne zal moeten opmerken dat Vestdijk (net als ik indertijd in de Sammlung van Klausje) den belangrijken dichter Buning vergat; maar hij noemt Gossaert, Bloem, Van Eyck zelfs en Jan Prins. O, o! het vergrijp is hier manifest. Met-dat-al, wil je me alsjeblieft, desnoods voor mijn rekening en dus door H. Mayer, een stuk of 10 van deze radio-boekjes laten sturen, zoo gauw mogelijk? Als ze tenminste niet duurder zijn dan een kwartje per stuk of zoo; anders maar een halfdozijn. Ik word hier telkens aangeklampt door producten van halfbeschaving of zich ten-achter-geraakt-voelende eens-beschaafden die weten willen wat ze moeten ‘kennen’ van de nieuwe nederl. literatuur; onder dezen wil ik dan uitdeeling houden van dit boekje, dat is de beste, goedkoopste en vlugste manier. Je wordt hier in Indië veel gelezen, veel geciteerd, - zoo o.a. laatst in het Batav. Nwsblad een stuk over polemiek naar aanl. van Alex. Cohen, - een artikel van je dat ik nog niet in zijn geheel ontving. (Zij krijgen de krant blijkbaar per luchtpost.)

Ik ben bezig, met Groeneveldt (over wien ik je in vorige brieven al schreef en die het beste type is van den ‘gebildeten’ Indischman) om een tournée van lezingen voor de Kunstkring hier te arrangeeren voor Henny; het groote probleem is alleen: zullen ze ook de reis willen betalen? Tenslotte, Henny is geen pianovirtuoos.

Nog al meer verlangens: Bep vraagt of je ons niet aan een papier kan helpen dat we correspondent van het Vad. zijn (allebei), omdat ons dat hier 25% reductie kan geven op alle treinreizen. [Het kan één kaart zijn, maar onze beide namen moeten erop.] Met het oog op Bali, dat we nog steeds moeten bezoeken...

Nauwelijks was mijn brief over het Multatuli-plan weg of je art. over de Vondel-uitgave kwam natuurlijk hier binnen, zoodat ik nu weet dat het een volksuitgave in één deel is. Dit bekoelt mijn enthousiasme aanmerkelijk, want een Multatuli in 2 kolommen en compleet in 1 deel lijkt me, eerlijk gezegd, een onding; maar voor 't geld zeg ik niet neen. Kan je die heeren echter niet bewegen de Multatuli anders op te vatten, bv. in 6 dikke deelen? Dan kan hij ook goed worden gedrukt, waar de meeste behoefte aan is, want de Garmond-editie is toch eig. erbarmelijk in dat opzicht.

Bijv.

deel 1: Max Havelaar-Minnebrieven-Vrije Arbeid-Nog eens Vrije Arbeid-Verspreide Stukken (voor zoover in verband staand met de Havelaar, d.i. bijna alles); dus een ‘koloniaal’ deel.
deel 2: Ideën I en II; Pruisen en Nederland.
deel 3: Ideën III en IV.
deel 4: Specialiteiten; Ideën V. (of als men 't absoluut chronologisch wil, dan hierbij de 2e brochure over Vrije Arbeid).
deel 5: Millioenen - studiën.
deel 6: Ideën VI en VII.

Later meer. Hartelijke groeten en dank!

Je

E.

4 April.

Ik was met deze brief klaar, toen je aanget. zending kwam met het dokument. Ik ben er bizonder blij, heel hartelijk dank! Ongeveer 1/3 ontbreekt. D.w.z., aangenomen dat het heele dokument 11 blzn. groot is (dat is het in mijn hs.) dan hebben we

8 blzn... hs. Multatuli (breekt af)
3 blzn. afschrift van dien klerk (?)
1 blzij Multatuli (slot).

Maar voor zoover men de 2 lezingen heeft, dus 8 blzn. lang, zijn de verschillen maar heel gering. Ik stuur jouw copy - waarnaar ik mijn tekst nu wijzigde - naar Guido D.D. en vraag hem of hij het Multatuli-museum niet een afschrift wil sturen van zijn compleet afschrift, mèt al de fouten (die soms bij het hottentotsche af zijn). Misschien doet hij het.

Deze brief moet nu weg. Wat dat andere aangaat, ik schreef ook jou daarover. Er is absolute zekerheid; ik zal een manier bedenken om je die precies te geven. Het is maar één feit, maar afdoend. Maar... je moet beloven niets te doen, omdat iedere klap die je uitdeelt in laatste instantie toch terugvalt op je weet wel. Als het mij betrof zou ik zelf lawaai maken; dat wou ik trouwens toch al doen, maar het zou misselijk zijn tegenover dengeen die verreweg het meest blijft geëxposeerd. Wij kunnen beter afwachten wat de beslissing zal zijn.

Later nog meer. Nogmaals hartelijk dank voor al de moeite! Je

E.

De 3 blzn. die ontbreken zijn heelemaal in dezelfde stijl, voegen er niet veel aan toe. Maar het heele slot van de Havelaar staat er al in (in klad).

Geef mij vooral alle kosten op die deze Multatuli-historie met zich meebrengen. Ik noteer om te beginnen 1 ½ gulden voor luchtpost. En dat portret?

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie