Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

19 augustus 1938

19 Aug. '38

 

Beste Jan

Je brief en briefkaart in dank ontvangen. Mej. Mulder zal in ieder geval, zooals zij mij beloofde, aan mij van ieder eerbaar en oneerbaar voorstel haar door De L. gedaan aan mij rapport uitbrengen alvorens iets te beslissen, zoodat je niet bang behoeft te zijn, dat zij voor je neus wordt weggekaapt. Natuurlijk kun je niets definitiefs ondernemen, eer v.d. V. definitief weg is. Ik besprak met De L. zijn positie. Hij wil hem goed werk geven, en waarschijnlijk ook met de opmaak van het Zondagsblad belasten. Ik gaf hoog op van zijn qualiteiten en hoop daarom, dat hij mij door zijn bespreking van Chesterton niet te kakken zet. Dat De Lang zooiets op eigen houtje toezendt, is dwaas genoeg, cela lui ressemble. Hij schuimt deze weken over van energie; ik heb hem zelfs... spreuken moeten leveren voor een kalender van Het Vad., met het gevolg, dat Chamfort, Pascal en Nietzsche erop zullen figureeren i.p.v. Buchman en ds. Crentzberg!!

Tot dusverre voel ik me zoo veel beter dan voor de vacantie, dat ik het haast verdacht vind. Vier weken Frankrijk, in zoo goed gezelschap bovendien, doen blijkbaar toch iets. Voor Zondag schreef ik iets over Arles en ook de Aliscamps, met het gedicht van Toulet als slot. Of er nog meer in zit, weet ik nog niet, momenteel.

Je kunt natuurlijk aan Dick schrijven, dat ik zijn rubriek tegen 1 Jan. overneem, want dat spraken wij toch af? Maar laat vooral duidelijk uitkomen, dat ik het alleen doe, als hij er perse mee uitscheidt! En op jouw uitdrukkelijk verzoek. Hierover moet vooral geen misverstand ontstaan. Ik denk dan mijn eerste kroniek aan Perk te wijden. - Bartling is nog niet hier, maar ik zal hem bij aankomst direct polsen. - Verder kan ik je, als verheugend symptoom, nog meedeelen, dat Hulsker zich, na het Marsman- en Perkno. van Gr. Ned., spontaan abonneerde, omdat hij het tijdschrift tegenwoordig zoo voortreffelijk vond.

En Henri Mayer vroeg mij ‘of je iets tegen hem had’. Hij had je over zijn aanstaande echtvereeniging geschreven en je had niets van je laten hooren. Ik heb hem voorloopig gerustgesteld en gezegd, dat je òf direct geschreven had (weggeraakt-hypothese) òf direct had willen schrijven (vergetelheids-hypothese). Schrijf hem even een lettertje. Hij is wild over dat huwelijk.

Het weer is hier abominabel, ongeveer November. In den eersten tijd leefden we nog voortdurend in het rhythme van Verne - lijdensweg - strand - lijdensweg - ravioli - slaap - thee - etc. etc., en bevonden onszelf hier onwezenlijk. Langzamerhand heeft de Noordelijke sleur het weer gewonnen.

Hein gaat 27 Aug. naar Sestri. Hij is masochistischer dan ooit en wentelt zich wellustig in het lijden. Zelfs de toebereidselen tot de reis zijn trieste wellustbronnen.

Tot nader, veel liefs van kraai tot Verne

M.

 

Hierbij gaan de foto's per aangeteekend schrijven. De dubbele exemplaren zijn dus half voor jullie, half voor Riemvis bestemd.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie