Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak

Brussel, 30 oktober 1933

Brussel, 30 October 1933

Beste Menno,

Truida heeft mij na deze kleine introductie in den steek gelaten. Wij hebben hier wat gepraat over Forum en de tijdschriftentoekomst, - ik bedoel met wij: Marsman en ook Herreman en Leroux. Uit mijn gesprek met Marsman is mij gebleken, dat ten opzichte van een mederedacteurschap van U. van de Voorde de noot toch geforceerd is geweest. Marsman verkeerde in den waan, toen hij tot afwijzen adviseerde, dat het vaststond als zoudt V.V in de redactie hebben gezeten. Als hij precies had geweten hoe de vork aan den steel zat, zooals ik hem dat thans heb uiteengezet, zou hij [onleesbaar]-hem hebben geadviseerd. Zelfs vroeg hij mij om met Engelman in contact te treden en te zien of er met de mogelijke concentratieplannen in Holland én de Vlaamsche iets kan worden gedaan.

Ik gaf er echter de voorkeur aan eerst met u van gedachten te wisselen. En die gedachtewisseling moet dan maar opnieuw bij het allereerste plan beginnen, want het komt me voor dat de ‘nieuwe feiten’ de eerste plannen op slagen verhoogen, al neem ik aan, dat ook wel eenige nieuwe moeilijkheden zullen gerezen zijn.

Forum, eerste serie, lijkt me ten doode opgeschreven. Eddy weg kan een twee-of driemaandelijksch tijdschrift maar een surrogaat meer zijn. Uit, punctum zou ik zeggen, om een absoluten zuiveren toestand te hebben.

Wij, in Vlaanderen, hebben over concentreeren gesproken. Gij zijt in Holland het zelfde gaan doen. Ik vereenvoudig tot het uiterste: maak in Holland een redactie van 3 personen (Engelman(?) Van Vriesland(?) en u(?)). Centraliseer daar omheen al wie gij noodig acht uit Forum, De Vrije Bladen e.c. Wij sturen er hier op aan om een centralisatie te maken van ‘medewerkers’, die vertrouwen in een redactie van Marnix Gijsen, Walschap, Roelants (één van de twee laatstgenoemden eventueel nog te vervangen door een uitgesproken vrijzinnige (Lode Zielens(?) Brulez(?).

Het nieuw tijdschrift, noem het zooals gij wilt, - ik noem het gemakshalve Qxo, - zou ik bij voorkeur door Nijgh laten uitgeven en ik denk dat gij ook dien voorkeur zoudt [deelen] (Als ik aan nieuwe moeilijkheden denk heb ik vooral de mogelijkheid voor oogen dat Engelman en zijn vrienden misschien aan den Spieghel zouden vasthouden). De gunstige nieuwe feiten zijn wellicht gelegen in de omstandigheid, dat de voordeelen van een concentratie zoowel in Holland als in Vlaanderen en een federatie van beiden hoe langer hoe duidelijker zullen spreken. Mijn moreele en economische redenen kent gij, terwijl ik geen vrees koester voor het indutten, verlammen of wegvloeien van de persoonlijkheid der geconcentreerden (sic) en der gefedereerden (sic). In elk geval ware voor die persoonlijkheid veel gevaarlijker het ontbreken van een tribune, ook al kan ieder van ons wel een stuk copie links en rechts kwijt raken.

Overleg nog eens mijn voorstel en zeg mij of ik hier de kwestie opnieuw kan aanhangig maken. Vermoedelijk zie ik Zaterdag Zijlstra te Antwerpen en misschien kan ik ook met hem nog eens praten.

Van harte

Uw Maurice

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie