Briefwisseling Menno ter Braak - Sociëteit de Vereeniging

Sociëteit de Vereeniging
aan
Menno ter Braak

Eindhoven, 20 oktober 1927

Eindhoven, 20 October '27

Zeer Geachte Heer,

Ik bevestig in dank Uw schrijven dd. 12 dezer, en heb van Uwe mededeelingen goede nota genomen.

In antwoord daarop deel ik U mede dat wij niet over een theater, echter wel over een voor het doel zeer geschikte vereenigingszaal beschikken met plaats voor ca. 150 tot 200 personen. De technische leiding berust bij den Heer Prinssen, speciale projectie-technicus der Philips Gloeilampenfabrieken en ook in de bioscoopwereld een goede bekende.

Alvorens tot verspreiding van een manifest over te gaan verzoek ik U beleefd mij nog omtrent het volgende te willen inlichten.

I Is de Ned.Filmliga in principe bereid de films in kwestie af te staan aan de filmafdeeling der Nieuwe Societeit?

II Hoe groot is het aantal films en welke namen zijn reeds bekend.

III Hoe wordt de begeleidingskwestie geregeld. Wordt bij de films muziek of aanwijzing hiervoor verstrekt.

IV Hebben de onderafdeelingen in de diverse plaatsen rechtsvorm of is een gesloten club reeds voldoende om censuur te passeeren. Hoe is de houding tegenover de diverse gemeentebesturen met oog op moeilijkheden.

U zoudt mij zeer verplichten mij omtrent bovenstaand wel te willen inlichten en mij tevens enkele modellen der reeds uitgegeven manifesten af te willen staan. Kunt U mij tevens enkele namen van geïnteresseerde personen opnoemen?

U bij voorbaat dankend voor Uwe welwillende inlichtingen teeken ik inmiddels,

Hoogachtend,

Namens het Bestuur der Societeit

[Brandel]

Voorzitter der Ontsp. Commissie

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie