[p. 5]

Woord vooraf

Mede namens eenige vrienden, met wie ik deze uitgave heb voorbereid, wil ik verantwoording afleggen omtrent het tot stand komen van dit boek.

In Gesprek met de Onzen werd samengesteld op grond van enkele aanteekeningen van den schrijver, o.a. een lijst van alle op te nemen artikelen. Ook de titel was reeds door hem vastgesteld.

Vermoedelijk is het de bedoeling geweest deze reeksen kronieken om te werken tot grootere artikelen, om zoodoende te komen tot een afgeronde beschouwing over iedere persoonlijkheid afzonderlijk, evenals bij In Gesprek met de Vorigen.

De schrijver zelf heeft dit niet meer kunnen doen en wij zien ons dus genoodzaakt de losse kronieken te herdrukken, zooals zij in de jaren 1934-1939 in Het Vaderland en Groot Nederland werden gepubliceerd. Doordat de artikelen werden geschreven vaak met tusschenpoozen van eenige jaren, komen er enkele verwijzingen en herhalingen in voor, die wij gaarne hadden gemist.

Bepaald storend waren deze herhalingen alleen in de vier artikelen over Slauerhoff, zoodat wij slechts de twee meest representatieve beschouwingen opgenomen hebben. (De andere twee kunnen eventueel een plaats vinden in het ‘Verzameld Werk’).

Bij het artikel over Celibaat van Walschap hebben wij, inplaats van enkele aanhalingen uit de inleiding van de kroniek over Trouwen, deze inleiding in haar geheel opgenomen en laten doorloopen in de beschouwing over Celibaat.

Al heeft In Gesprek met de Onzen niet de gaafheid kunnen bereiken van In Gesprek met de Vorigen, de inhoud leek ons belangrijk genoeg om een uitgave te rechtvaardigen.

 

A.t.B.-F.