Julia de Gruyter
Haar 25-jarig tooneeljubileum in Den Haag

Gisteravond heeft Julia de Gruyter ook in Den Haag haar 25-jarig jubileum gevierd met een avond Vlaamsche voordrachtskunst. Zij werd ingeleid door Ben van Eysselstijn, die in hartelijke bewoordingen van zijn sympathie voor de jubilaresse getuigde en voor haar bloedwarme, levende kunst. Hij herinnerde eraan, dat het nu vijf en twintig jaar geleden, toen mevr. De Gruyter naar ons land kwam, ook een oorlogsjaar was en dat de menschen dus nog niet veel wijzer zijn geworden. Spr. gaf een kort overzocht van de loopbaan van Julia de Gruyter, waarover wij hier ter plaatse al hebben geschreven en besloot zijn toespraak met een verwijzing naar de thans zoo hechte vriendschap tusschen België en Nederland, die tenminste als een der winstpunten mag worden beschouwd van de verloopen 25 jaar. Volgens een woord van Boutens, zijn het de kunstenaars, die deze verzoening hebben ingeleid.

Julia de Gruyter heeft vervolgens voorgedragen uit werk van Ernest Claes, Herman Teirlinck en Felix Timmermans. Ik kan niet al deze Vlaamschen humor volledig waardeeren, maar het moet gezegd worden, dat de voordrachtskunstenares het zonder overdrijving en met werkelijk gewoel over het voetlicht weet te brengen; zoowel de vroolijk noot, als de ‘stemming’ komen goed tot hun recht.

Na de pauze werd mevr. De Gruyter bijgestaan door Rien van Noppen in haar voordracht van dialogen uit ‘De Witte’ van Ernest Claes; dat deze veel succes had, kan men wel begrijpen.

Na afloop van den avond is de jubilaresse gehuldigd, in de eerste plaats door prof. Van der Bilt, die namens de Schouwburgcommissie bloemen aanbood en den (ook door andere sprekers herhaalden) wensch uitsprak, dat men mevr. De Gruyter in de toekomst weer eens in Den Haag mag zien tooneelspelen. De heer A. Brijs, met ‘assistentie’ van twee dames, complimenteerde namens de cultureele Vereeniging Nederland-Vlaanderen en bood met een bloemrijke rede een zilveren aschbakje met inscriptie aan.

Adolphe Engers, de 10 procent die de firma De Gruyter geeft vergelijkend met de 100 procent van mevrouw De Gruyter, kwam feliciteeren namens het Residentietooneel ‘als eenige knol die op stal staat’; en Van Eysselsteijn las gelukwenschen voor van Staf Bruggen en Joris Diels.

Julia de Gruyter heeft tenslotte met vriendelijke woorden allen bedankt, die haar jubileum tot een feest hebben gemaakt.

M.t.B.