Nieuwe uitgaven

A. Pleyster, De kostelooze school. (De Arbeiderspers, Amsterdam. 1934).

‘De kostelooze school’ heeft de heer Pleyster zijn boek genoemd en bij den aanvang krijgt men ook den indruk het wel en wee van zoo'n school met zijn onderwijzers opgedischt te krijgen. In het eerste hoofdstuk wordt het aangaan van de school met zooveel verve en geest beschreven, dat men werkelijk de beste verwachtingen omtrent dit werk gaat koesteren. Eilaas, na dit eerste élan blijkt de schrijver zoozeer vervuld te zijn van partijpolitiek, onderwijzersbonden en andere bonden, dat de kinderen van de kostelooze school geheel en al op den achtergrond raken en het boek zich ontpopt als een verslag van den partijstrijd der S.D.A.P., in het visschers-plaatsje Maasburg.

Dit vooropgezet doel geeft de geheel handeling, de gesprekken en beschreven gebeurtenissen een onvermijdelijke stijfheid en houterigheid, die voor onbevangen lezers, niet-partijgenooten, een onoverkomelijk bezwaar oplevert. Zij echter, die zich voor dergelijke, buiten het gebied der litteratuur liggende onderwerpen interesseeren, zullen de eerlijke en zuivere atmosfeer van dit boek zeker waardeeren een eigenschap, die propagandistische werker met dergelijke strekking maar zelden bezitten.

M.t.B.