De opheffing van Forum

Het Handelsblad hoort de klok luiden...
De Nederlandsche redactie zal haar standpunt te zijner tijd uiteenzetten.

Naar aanleiding van een bericht in het Hbl. hebben wij gisteren op grond van inlichtingen van de zijde der Nederlandsche redactie het gerucht tegengesproken, als zou het episcopaat den katholieken Vlamingen verdere medewerking aan ‘Forum’ hebben verboden. Thans schrijft de Brusselsche correspondent van het Hbl. over deze quaestie het volgende:

‘Sedert eenigen tijd was de verhouding tusschen de Vlaamsche en de Nederlandsche redactie gespannen. De Nederlandsche redactie en meer in het bijzonder de heer Menno ter Braak had zich ertoe verbonden een verhaal van den schrijver Varangot in het tijdschrift te plaatsen, tegen welke plaatsing de katholieke leden van de Vlaamsche redactie zich met kracht - onder bedreiging met ontslag - verzetten toen zij van een proefdruk van de aflevering kennis namen. Die heeren, zonder over de litteraire waarde van de bijdrage uitspraak te doen, voor welke waarde de Nederlandsche redactie verantwoordelijk was, waren van oordeel dat het quaestieus verhaal gerechtvaardigde ergernis onder de katholieke lezers van “Forum” zou verwekken. Het eenige niet-katholieke lid van de Vlaamsche redactie, de heer Raymond Herreman, sloot zich, indien ik goed ben ingelicht, om redenen van aesthetischen aard, bij zijn Vlaamsche mede-redacteuren aan.

Het incident is al en paar maanden oud. Het scheen echter zoo goed als bijgelegd. Want de Nederlandsche redacteuren van “Forum”, al dan niet eensgezind, hadden zich, naar men dacht, door de argumenten van hun Vlaamsche collega's laten overtuigen - zoodat alles weer in orde leek. En “Forum” gered!

Doch de Nederlandsche redacteuren hebben achteraf weer de koppen bijeengestoken. Zij hebben zich weer op hun vroeger standpunt geplaatst. Hun principieele, etische en sociale bezwaren tegen de, naar hun oordeel, enge opvattingen van de Vlaamsche redactie hebben zij weer met klem doen gelden, waaruit nu zonder eenigen twijfel - eens te meer! - is gebleken dat vuur en water nooit samen kunnen gaan: de eerbied voor de godsdienstige overtuiging van een bepaalde categorie lezers en de anti-religieuze opvattingen van bepaalde medewerkers.

Naar wij vernemen is echter van een inmenging van het Belgische episcopaat, waarover in Noord-Nederlandsche litteraire kringen geruchten liepen, geen sprake.’

 

* * *

 

Van de zijde der Nederlandsche redactie deelt men ons naar aanleiding van dit bericht het onderstaande mee:

De Brusselsche correspondent van het Hbl. heeft de klok hooren luiden, maar weet niet, waar de klepel hangt. Zijn verhaal wemelt van onjuistheden en uit zijn voorstelling van zaken blijkt, dat hij zijn inlichtingen aan betreurenswaardige indiscreties (van welke zijde is ons niet bekend) te danken heeft. De Nederlandsche redactie is echter niet van zins af te wijken van haar eenmaal ingenomen standpunt, dat een uiteenzetting over het conflict te zijner tijd en in de aflevering van het maandschrift zelf behoort te worden gegeven; zij zal niet in gebreke blijven duidelijk rekenschap af te leggen van haar houding, maar meent in afwachting daarvan niet te moeten ingaan op praatjes van buitenstaanders.

 

De Rotterdamsche Gymnasiasten Bond zal ter gelegenheid van zijn zevende lustrum in den Grooten Schouwburg aldaar op 19 October Love's labour's lost van Shakespeare opvoeren onder regie van den oud-gymnasiast Bob Oosthoek.

 

Zaterdag a.s. wordt in het Stedelijk Museum te Amsterdam een tentoonstelling geopend van de afdeeling moderne Fransche kunst uit het Museum van Grenoble.