Schrijvers helpen!

Een bundel proza van zestien auteurs

Dichter Helfen. Novellen. (Oprecht. Zürich 1936.)

Een van de problemen, die het dringendst om oplossing vragen, is het emigratieprobleem, en meer speciaal het vraagstuk van de intellectueele emigratie. Het is in het tegenwoordige Europa een bijna hopelooze en vaak zeer ontmoedigende taak om voor de menschen, die uit hun betrekkingen zijn gestooten door omstandigheden veelal geheel buiten hun schuld of toedoen (men denke aan de emigratie der Joodsche intellectueelen), een nieuwen werkkring te vinden; wie zoo nu en dan met emigranten in aanraking komt, weet, welk een misère en vertwijfeling vaak schuilgaan achter nog in de plooi gehouden gezichten. Daarom moet men het hartelijk toejuichen, dat er te Genève een ‘Comité International pour le Placement des Intellectuels Réfugiés’ bestaat, dat zich ten doel stelt voor de academisch ontwikkelde emigranten een beroep te zoeken. En zeker niet minder bijval verdient de bundel proza ‘Dichter Helfen’, die thans met belangelooze medewerking van zestien auteurs is verschenen.

Medewerking aan dit boek, dat ingeleid werd door William E. Rappard, is verleend door Martin Andersen Nexö, Schalom Asch, Bernard Brentano, Georges Duhamel, Leo Ferrero, Ernst Glaeser, Josef Kastein, Selma Lagerlöf, Emil Ludwig, André Malraux, Heinrich Mann, Thomas Blann, André Maurois, Alfred Polgar, Ignazio Silone en Upton Sinclair.

Moge deze uitgave ook in Nederland veel koopers vinden! De traditie van onze cultuur veronderstelt zulks trouwens.

 

M.t.B.