Belangrijke herdrukken van Couperus

De Boeken der Kleine Zielen in één deel
Langs Lijnen van Geleidelijkheid

Er is dezer dagen een herdruk verschenen, die verdient met meer ophef te worden aangekondigd dan vele nieuwe uitgaven, waaraan tegen St. Nicolaas nu eenmaal geen gebrek is. Immers het geldt hier een boek van een onzer groote schrijvers, en daarbij nog een van zijn allerbelangrijkste werken: De Boeken der Kleine Zielen van Louis Couperus. De uitgever van Kampen, die dezen herdruk onderneemt, zal zich zeker wel eens hebben afgevraagd, of het risico, dat aan dien herdruk is verbonden, niet te groot is; hij heeft daarom van tevoren aan, verschillende critici hun oordeel verzocht ever de ‘Boeken’, en (wie zou trouwens anders hebben verwacht?) niets dan toejuichingen ontvangen Maar er is nog een andere instantie dan de critiek: de lezers, die moeten koopen, Daarom wordt hier nog eens in het bijzonder de aandacht gevraagd voor deze nieuwe editie van een belachelijk vergeten en (zelfs speciaal voor den Haag!) uiterst belangrijke? schriftuur.

Want ‘De Boeken der Kleine Zielen’ geven Couperus nog oneindig zuiverder en genialer dan zijn veel beroemder boeken over de Oudheid. Ten slotte was Couperus in de eerste plaats (door geboorte en ‘klimaat’) een Hagenaar; niemand heeft den Haag doorgrond als hij, niemand heeft meer geweten van de psyche der Hagenaars, hun vooroordeelen beter gekend en hen ondanks die vooroordeelen lief gehad als reflectoren van zijn eigen psyche. ‘De Boeken der Kleine Zielen’ met hun onuitputtelijken rijkdom aan menschenkennis zouden moeten behooren tot de meestgelezen werken van onze litteratuur; maar voor deze herdruk verscheen, was het eerste deel nergens meer te krijgen, terwijl de drie laatste deelen wel te vinden, maar zonder deel I onvolledig waren. Vanwaar deze schandalige verguizing? Is de stijl van Couperus, hoe Hollandsch ook, te voornaam en zijn wijze van menschen-zien te weinig familjaar?

Maar nu zijn ‘De Boeken der Kleine Zielen’ weer bijeen en bereikbaar voor een groot publiek. De uitgever vereenigde de vier deelen tot één geheel, dat toch gemakkelijk te hanteeren is en uit een aangenaam leesbare, heldere letter is gezet. Het woord is nu aan den lezer; dat hij het vertrouwen van de fa, van Kampen niet beschame!

* * *

 

Gelukkig staat deze Couperus-herdruk niet alleen. Ik schreef destijds al over ‘De Stille Kracht’ en ‘Metamorphoze’, die resp. bij Veen en Querido in nieuw gewaad het licht zagen. Thans is in de goedkoope Salamanderreeks van, Querido Langs Lijnen van Geleidelijkheid, ook één van Couperus' zeer goede boeken, opnieuw uitgekomen. Ik hoop later in de gelegenheid te zijn op beide werken nog uitvoeriger terug te komen, maar vestig nu vast de aandacht op hun verschijning.

M.t.B.