Frans de Prez, Sonnetten. (W.P. van Stockum & Zn., 's-Gravenhage 1938).

Het bundelen van sonnetten is na Jacques Perks ‘Mathilde’ niet zoo ongewoon meer, als het eens was, toen deze versvorm in onbruik was geraakt, ten onzent. Ook de sonnetten, die Frans de Prez in een keurig bundeltje heeft bijeengebracht, brengen ons geen verrassing. Eigenlijk is de heer De Prez, die vele drama's geschreven heeft, meer een moralistisch aangelegd mensch, die zijn aandoeningen achteraf in verzen overbrengt dan een dichter van de kategorie der ongeneeslijken. Zijn gedichten zijn meerendeels correct, maar vol gemeenplaatsen, en hier en daar net vrij van een bedenkelijke rhetoriek. En als zoodanig zijn zij niet aan Tachtig, maar aan de predikantspoëzie verwant; zij zijn meer bestemd voor wie behoefte hebben aan stichtelijke zijmen dan voor de minnaars der poëzie als poëzie.

M.t.B.