Poesjkins novellen

Een goedkoope uitgave

De firma Boucher, die in haar bekende reeks ‘Folemprise’ reeds in 1936 een prachtige uitgave bezorgde van Poesjkins novellen, heeft thans een goedkoope editie van deze verhalen bezorgd in de serie vertaalde boeken ‘De Karavaan’. Onnoodig te zeggen, dat het tot stand komen van zulk een editie, die binnen het bareik van zeer velen ligt, een verheugend feit genoemd mag worden.

In dezen bundel vindt men ook het verhaal ‘De Moor van Peter den Grooten’, dat in de luxe-uitgave ontbreekt. Verder zijn hier verzameld: ‘Het Schot’, ‘De Freule als Boerenmeisje’, ‘Schoppenvrouw’, ‘De Begrafenisondernemer’, ‘De Postmeester’, ‘De Sneeuwstorm’.

De vertaling is van G. van Slooten. Een levensbericht van Poesjkin gaat aan den tekst vooraf, terwijl een portret naar houtgravure van den dichter en portretten van zijn vrouw en ‘concurrent’ Georges d'Anthès zijn opgenomen.

M.t.B.