Ubu en de politiek

Jarry is heusch onschuldig

Een belangstellende lezeres vraagt mij, of het plaatje van Ubu, dat bij mijn artikel in het Zondagsblad van gisteren werd gereproduceerd, een ‘bewuste toespeling’ is op een ‘regeeringspersoon in het hedendaagsche Duitschland.’ Het spijt mij, dat ik deze lezeres moet teleurstellen, maar ik heb mij blijkbaar niet duidelijk genoeg uitgelaten over de levensjaren van Alfred Jarry. (De vraag, of hij een voorspellenden portretteerenden geest heeft gehad, laat ik aan de vraagstelster ter beantwoording over.)

Alfred Jarry, de schrijver van ‘Ubu Roi’, werd 8 September, 1873 te Sauval geboren en stierf 1 November 1907 te Parijs, na een avontuurlijk café-bestaan. Het stuk ‘Ubu Roi’, ‘vaarvoor Jarry het plaatje ontwierp, dateert van 1897, toen de (waarschijnlijk) bedoelde regeeringspersoon nog in korte broek rondliep. In ieder geval had hij zijn permanenten maarschalksstaf toen nog niet.

Nederlandsche bewerking

Ik wil niet nalaten hier nog te vermeiden, dat van ‘Ubu Roi’ een curieuze Nederlandsche bewerking is verschenen, ontstaan uit de samenwerking van F. Chasalle, C.J. Kelk en E. Vergé. Deze vertaling, die eenige jaren geleden door Utrechtsche studenten met veel succes ten tooneele is gebracht onder regie van A. Koolhaas, zag in 1922 het licht bij J. Emmering te Amsterdam. Of er nog exemplaren van dit boekje verkrijgbaar zijn, weet ik niet, maar ik acht mij in deze aera gelukkig er een te bezitten.

M.t.B.