De ‘forum-bücher’

Een bibliotheek van Duitsche schrijvers in goedkoope edities

De uitgevers van emigrantenlitteratuur (in den ruimsten zin van het woord, want als ‘emigranten’ moet men helaas ook auteurs betitelen, die sedert lang dood zijn en wier geest niet meer geaccepteerd wordt in het ‘nieuwe’ Duitschland) hebben het niet gemakkelijk; hun afzetgebied is kleiner geworden, zij moeten dus de verkoop van hun boeken intensiveeren, omdat de extensieve verbreidingskansen geringer zijn. Blijkbaar zitten zij toch geenszins stil, zooals blijkt uit een nieuwe reeks, getiteld Forum - Bücher, die men beschouwen kan als een aequivalent van de Nederlandsche Salamander-reeks en de Engelsche Albatross-serie, (Het handige formaat en de sobere typographie, die alle waardeering verdienen, doen het werk aan de laatste serie denken.)

Om deze bibliotheek van goedkoope drukken van reeds verschenen boeken uit de Duitsche litteratuur mogelijk te maken, hebben Bermann - Fischer, Stockholm, Allert de Lange en Querido, Amsterdam, zich vereenigd voor een gezamenlijk initiatief. Een adviseerend comité, bestaande uit de heeren Thomas Mann, René Schickele, Franz Werfel en Stefan Zweig, zal op de keuze der uit te geven werken invloed hebben (tot hoever die invloed gaat, is ons niet bekend.

Als eerste uitgaven in deze reeks ‘Forum-Bücher’ zijn thans verschenen: een roman van Annette Kolb, Das Exemplar (1913); Die Schönsten Erzählungen van Thomas Mann (bevattende ‘Tonio Kröger’, ‘Der Tod in Venedig’, ‘Unordnung und früher Leid’, ‘Mario und der Zauberer’); een novelle van Alfred Neumann, Der Patriot (de geschiedenis van Paul I en graaf Pahlen, gevolgd door König Haber, resp. verschenen in 1927 en 1929); Stefan Zweig, Maria Stuart (1935); een bundel novellen van Arthur Schnitzler, inhoudende ‘Spiel im Morgengrauen’, ‘Traum-novelle’ en ‘Flucht in die Finsternis’.

Het tot stand komen van een dergelijke editie is een verblijdend verschijnsel, dat men eigenlijk niet meer had durven verwachten, het is te hopen, dat de uitgevers succes zullen hebben met hun onderneming en hun reeks op peil zullen kunnan houden.

M.t.B.