Een jong gestorvene

Bob Stempels, Klein Verlies, (Boucher, Den Haag 1939).

Wij hebben onlangs het overlijden gemeld van den jongen dichter Bob Stempels, wiens gedichten in verschillende tijdschriften de aandacht hadden getrokken. De uitgever Boucher heeft thans het werk van Stempels bijeengebracht in een even sobere als smaakvolle uitgave onder den titel ‘Klein Verlies’. Daarmee is niet alleen een daad van piëteit verricht, maar ook bewezen, dat de jonggestorvene een zuiver talent had, dat vooral gekenmerkt wordt door afkeer van groote woorden. Ongetwijfeld was deze persoonlijkheid nog in ieder opzicht jong, d.w.z. beschikbaar voor invloeden; maar dat neemt niet weg, dat men het posthume bundeltje leest met bijzondere sympathie voor een zoo natuurlijken, argeloozen poëtischen toon. De stemming dezer verzen is doorgaans die der melancholie, der eenzaamheid; men denkt aan de poëzie van Bloem, soms ook aan die van Anthonie Donker. De herinnering aan den kindertijd geeft aan dien weemoed den achtergrond van een reeds vroeg beseft verleden.

 

Het boekje bevat enkele zeer gave gedichten. en het is als geheel reeds een (zij het dan ook voorloopig gebleven) getuigenis van iemand, dien men gaarne nader zou hebben leeren kennen.

M.t.B.