Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 18 februari 1931

Utrecht 18 Februari 1931

Dr. Menno ter Braak

Beukelsdijk 143b

Rotterdam

WelEdelZeergeleerde Heer,

door omstandigheden van zeer uiteenloopenden aard bleef tot op heden Uw brief d.d. 8 November 1930 zonder gevolg. Intusschen hebben belangrijke wijzigingen in onze firma plaats gegrepen. Wijzigingen van een dusdanig ingrijpende aard dat een zekere rechtmatige ontevredenheid welke misschien ook bij U ten opzichte van onze firma bestond, naar wij durven aannemen spoedig zal verdwijnen. Wij hopen dan ook van harte dat U in het vervolg onze firma wederom met een groot vertrouwen tegenover zult willen staan, en onze eventueele uitgeversdiensten zult willen gebruik maken. Inliggend gelieve U aan te treffen een afrekening van Uw boek CINEMA MILITANS over het tijdvak 31 Juni 1930 tot 31 December van hetzelfde jaar. Nadat wij het duplicaat geteekend hebben retour ontvangen zullen wij U het saldo ten Uwen gunste (saldo 31 Dec. 1930 ad Fl.5.25 en Fl.10.00 van honor. bon nr. 125) ad Fl.15.25 voor of 15 Maart a.s. overmaken.

Inmiddels geven wij U de verzekering van onze bijzondere hoogachting, de gemeenschap-uitgevers utrecht,

L.M.A. Kuitenbrouwer

met 2 bijlagen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie