Menno ter Braak
aan
Herman Robbers

Den Haag, 3 april 1934

3 April '34

Zeer geachte Heer Robbers

Door dezen mijn vriendelijken dank voor Uw antwoord. U zult echter wel niet in de meening verkeeren, dat U mij van mijn ongelijk overtuigd hebt. Wat de fa. Elsevier (en, gelijk mij nu blijkt, met uw sanctie) tegenover mij als recensent doet, is: het weigeren van een recensie-exemplaar, omdat haar de inhoud van mijn besprekingen niet welgevallig is. Niet, omdat ik Elsevier's Maandschrift verwaarloosde, of slechts met een paar regels afdeed (wat een rechtvaardig motief zou zijn), maar omdat ik niet precies dat vindt, wat de uitgever vindt, word ik in mijn taak, om een zoo levendig mogelijk beeld van het tijdschriftenfront te geven, aldus bemoeilijkt in mijn bewegingen. Natuurlijk heeft de uitgever daartoe het volste recht; zij heeft ook het recht mij geen boeken meer te zenden, als zij meent, dat ik die ‘principieel en in het algemeen’ wil verwerpen. Dit is alles volgens mij beïnvloeding van de pers en niet anders; of het om boeken of tijdschriften gaat is niet essentieel. Het spijt mij te meer, omdat ik in ‘Elsevier’ vaak veel belangrijks vond, zij het dan niet speciaal aan den litterairen kant.

Overigens leg ik mij dadelijk neer bij zulke gestes, die mij, ik moet het bekennen, toch meer hinderen dan ik zelf zou willen, zoodra zij door iemand als U, wiens integriteit ik geen moment verdenk, met ‘argumenten’ worden ‘verdedigd’. Ik had een heimelijke hoop, dat u hier in zoudt grijpen en het commercieel begrijpelijke, maar ideeël eenvoudig belachelijke gebaar van den uitgever zoudt herstellen. Daarin heb ik mij blijkbaar vergist en ik zal dus voortaan maar naar de Kon. Bibliotheek gaan. Zooveel interesseert mij uw tijdschrift werkelijk nog wel.

Hoogachtend

Menno ter Braak

Misschien interesseert het u te weten, dat de voorganger van Elsevier in dezen was Willem Kloos, die mijn voorganger Borel weigerde voortaan de N. Gids te zenden, omdat gezegde Borel het gewaagd had de ‘Binnengedachten’ te ridiculiseeren. Ik had van U niet verwacht, dat u in dezen de N. Gids-traditie zoudt willen voortzetten.

TB

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie