Menno ter Braak
aan
Johan van der Woude

Den Haag, 25 juli 1939

25 Juli 39

Amice

‘De Duivelskunstenaar’ (waarmee ik inderdaad het boekje over Vestdijk bedoelde!) brengt mij in de grootste verlegenheid. De zaak is deze: toen ik mijn ontslag nam aan Het Vad. bood zich toevallig den volgenden dag de gelegenheid aan om een boek te vertalen (te weten Rauschning, Die Revolution des Nihilismus). Ik wist toen niet beter, of ik zou met September op straat staan, figuurlijk gesproken, en dus nam ik het aanbod direct aan, zijnde een waarde van f.400. Anderhalve week later grepen commissarissen in en begonnen de onderhandelingen, die ermee geëindigd zijn, dat de actie van den directeur werd verloochend en ik dus in mijn ‘eer’ hersteld. Als erfenis van deze emotierijke periode bleef mij… de vertaling; 500 bladzijden, die bovendien nog bewerkt moeten worden, aangezien het boek veel te lang is. Dat werk is mij wel wat te machtig geworden, en het heeft veel meer van mij gevergd, dan ik dacht, toen ik met den uitgever praatte. Ik kan niet met vacantie gaan, eer ik de vertaling af heb, want er is groote haast bij, en onderwijl loopt het werk aan Het Vad. weer gewoon verder. In deze omstandigheden kan ik maar niet de rust vinden, om het boekje over Vestdijk goed te maken; en ik wil het in geen geval tot een flodderig werkje maken, maar juist het begrip ‘duivelskunstenaar’ (bewonderde en gehate) zoo precies mogelijk uitwerken. Ik neem nu vacantie van 3 tot 24 September. In dien tijd zou ik heel wat kunnen doen, maar voor het eerste vel is dat te laat, en bovendien zou ik me dan toch moeten haasten. Zou het nu niet mogelijk zijn, dat mijn boekje in het voorjaar verscheen? Misschien is het voor het evenwicht in de reeks ook beter, dat je bij de eerste nummers wat tegenwicht hebt tegen Du Perron en Vestdijk i.p.v. ook nog een boekje over Vestdijk. Dit laatste is natuurlijk geen argument, maar een hulpargument; het komt erop neer, dat je me een grooten dienst zou bewijzen door mij dit uitstel te verleenen; indirect zal het je reeks ook ten goede komen, omdat het boekje stellig veel beter zal worden.

Ziehier het openhartig verslag mijner rampen. Trek er je conclusies uit. Wees barmhartig.

Je novelle voor de V.BL. circuleert.

b.gr.tt.

Menno ter Braak

Origineel: Arnhem, Geldersch Archief

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie