Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 15 september 1925

Amsterdam, d. 15 September 1925

 

den Heer Menno ter Braak,

letterkundige te

(God vergeef het me)

Eibergen

 

Beste Menno,

Het ligt zoo je weet in de bedoeling van de uitgeversfirma S.L. van Looy, voor het jaar 1926 een Letterkundigen Almanak in het licht te geven, waarvoor ondergeteekenden de verzorging van het redactioneele gedeelte werd opgedragen. [De] opzet voor dit boekje kan het best vergeleken worden bij de almanakken, die enkele uitgeversfirma's jaarlijks doen verschijnen, met dien verstande, dat voor den hier bedoelden almanak de medewerking gevraagd zal worden van alle letterkundigen, die de laatste vijftien jaar in Nederland op den voorgrond zijn getreden. Daartoe zal noodig zijn in een uitteraard klein bestek zoo karakteristiek mogelijk werk van deze letterkundigen te verzamelen. Om de bedoeling van een almanak nader te komen, zal het boekje tevens met portretten verlucht en door een kleine inleiding benevens een bibliografischen index overzichtelijk gemaakt worden.

Voor de verwezenlijking van dit plan, dat slechts bij een zoo algemeen mogelijk interesse der letterkundigen eenige kans van welslagen heeft, doen wij hierbij een dringend beroep op je medewerking.

Ben je genegen ons een, met het oog op de vereischte letterkundige originaliteit van een almanak, onuitgegeven bijdrage van je hand af te staan? Wij laten den aard daarvan (poezie, proza of tooneel) geheel aan je over, terwijl je de vrijheid behoudt om eventueel het zuiver créatief werk geheel of gedeeltelijk [do]or een kort essay te vervangen, mits je bijdrage karakteristiek voor je let[ter]kundige persoonlijkheid te achten is.

Je kunt daarbij, evenals alle inzenders, beschikken over een maximum van vier pagina's in 8o.

Zouden wij, zoo je onze bede bewilligt, tevens van je mogen ontvangen een voor het doel geschikte foto, een opgave van je geboortejaar en een aanwijzing, in welke tijdschriften het publiek bijdragen van je hand pleegt te vinden?

Mogen wij tenslotte, met het oog op den datum van verschijnen (medio Nov.) aandringen op inzending van je met belangstelling tegemoet geziene bijdrage vóór 1 October a.s. aan het adres: Redactie Almanak 1926, firma S.L. van Looy, Binnenkant 30, Amsterdam, waar het secretariaat voor dezen almanak tot zijn verschijnen gevestigd blijft?

Bij voorbaat reeds onze hartelijken dank voor je medewerking, die je ons, naar wij vertrouwen, niet onthouden zult.

Met hartelijken groet

Henrik Scholte

D.A.M. Binnendijk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie