Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

23 augustus 1930

Aan de redactie Balans 30/31

De door ondergeteekende in opdracht der redactie gevoerde onderhandelingen met Strengholt zijn, nadat deze automatisch den vastgestelden datum had laten voorbijgaan, achteraf het fait accompli aanvaardde, afgesprongen.

De onderhandelingen, door ondergeteekende in opdracht der redactie met Nijpels, Maastricht, gevoerd, hebben na eenig heen en weer schrijven en mondelinge afspraken, tenslotte tot een basis van uitgave geleid, die ondergeteekende voorstelt te aanvaarden en reeds voorloopig in naam der redactie aanvaard heeft.

De uitgave als door ons begroot in de beide eerste beschrijvingsbrieven, bleek zelfs bij een oplage van 2000 (2 x 1000) te royaal opgezet om de kosten te dekken.

Zij is derhalve als volgt vereenvoudigd:

In verband hiermede verzoekt ondergeteekende dringend, de uitnoodigingen tijdig en in conciezen vorm te willen verzenden, over het binnenkomen der bijdragen nauwlettend te willen waken en er rekening mee te willen houden, dat de complete redactievergadering gehouden zal worden zoo spoedig mogelijk na 15 Sept. a.s., vermoedelijk in verband met de uitgebreide werkzaamheden, op een Zondag.

Rest tenslotte mededeeling, dat Paul Schuitema de opdracht voor omslag en titel op overeengekomen voorwaarden aanvaard heeft, schets [x] zal leveren, en dat het papier der uitgave, blijkens staal, zich voortreffelijk voor druk en illustratie zal leenen.

H. Scholte

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie