Henrik Scholte en D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 1 juli 1926

 

Zeer geachte Heer,

Het ligt in de bedoeling van de uitgeversfirma S.L. van Looy, voor het jaar 1927 andermaal een Letterkundigen Almanak, getiteld ‘Erts’, in het licht te geven. Ondergeteekenden hebben zich opnieuw met de samenstelling daarvan belast.

Het succes dat aan den eersten jaargang ten deel is gevallen, geeft ons aanleiding om den oorspronkelijken kring van medewerkers uit te breiden in dier voege, dat de nieuwe jaargang thans nog meer dan vroeger geacht kan worden, de levende literatuur in Nederland zoo onpartijdig mogelijk te vertegenwoordigen. Ten einde het peil en de karakteristieke beteekenis der bijdragen zoo hoog mogelijk op te voeren, zullen behoudens geheel onuitgegeven bijdragen, die naar wij hopen, de kern van dezen Almanak blijven vormen, eventueel ook bijdragen, welke in 1926 reeds in tijdschriftvorm gepubliceerd werden, aanvaard kunnen worden.

De nieuwe jaargang zal a.s. herfst in een typografisch en technisch geheel nieuwe uitvoering verschijnen, terwijl wij ook dit jaar door een groot aantal illustraties en een zorgvuldig geredigeerden bibliografischen index een overzichtelijk geheel willen bereiken. Nu van den jaargang 1926 het 2e duizendtal reeds geheel geplaatst is, zal de oplage voor het komende jaar belangrijk vergroot moeten worden. Voor het welslagen van deze plannen roepen wij opnieuw Uw zeer gewaardeerde medewerking in. Zijt gij genegen ons een, zoo mogelijk onuitgegeven, anders dit jaar slechts in tijdschriftvorm verschenen essay van Uw hand af te staan? Nadere keuze laten wij geheel aan U over. Slechts in laatste instantie wil de Commissie van Redactie zich het recht voorbehouden om over de plaatsing met een inzender in nader overleg te treden.

Ofschoon in bizondere gevallen dispensatie verleend kan worden, is het maximum der bijdrage vastgesteld op 5 pag. (kl. 8). Plaatsing van een of meer kleine illustraties tusschen den text zal, voor zoover de ruimte dit toelaat, mogelijk gemaakt worden.

De honorarium-grondslag zal f 3.- per pagina kunnen bedragen. Wanneer de inzendingen reeds in tijdschriftvorm verschenen zijn, wordt dit honorarium op de helft teruggebracht.

Mogen wij, indien Gij op dit verzoek ingaat, tevens van U ontvangen een nieuwe, voor het doel geschikte foto, liefst reproductie van een schilderij, portret-teekening of caricatuur, benevens de benoodigde aanvullingen en verbeteringen voor den bibliografischen index?

Met het oog op den dit jaar belangrijk vervroegden datum van verschijnen, moeten wij aandringen op inzending Uwer gewaardeerde bijdrage uiterlijk voor 1 September a.s. aan het adres:

Redactie Almanak 1927, S.L. van Looy, Binnenkant 30 Amsterdam, waar het secraetariaat voor dezen Almanak tot zijn verschijnen gevestigd is.

Bij voorbaat reeds onzen hartelijken dank voor Uwe medewerking, die gij naar wij vertrouwen, ons ook dit jaar niet zult onthouden.

Met de meeste hoogachting,

de Commissie van Redactie:

D.A.M. Binnendijk

Henrik Scholte

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie