Menno ter Braak
aan
Victor E. van Vriesland

10 juli 1935

10 Juli '35

B.V.

Dank voor je brief. Ik heb Vestdijk nog niet gesproken, heb het abnormaal druk gehad dezer dagen; maar ik weet wel zeker, dat hij 15% krijgt van den ingen. verkoopsprijs, en geen voorschot. Ik hoop, dat je dit bericht nog tijdig krijgt; het was me absoluut onmogelijk hem na te jagen, want één keer trof ik hem niet.

Over de Forum-quaestie dit:

Ik heb na lang beraad mijn voornemen aan Zijlstra kenbaar gemaakt om aan het eind van het jaar als redacteur af te treden; dat ik eerst aan Zijlstra dit definitieve besluit meedeelde, heeft een bijzondere reden. In de eerste plaats ken jij mijn motieven al: 1o algemeene ‘vermoeidheid’, 2o de Virginia-quaestie, die voor mij absoluut onoverkomelijk is. In dezen brief aan Zijlstra heb ik hem verzocht geen verband te leggen tusschen dit aftreden van mij persoonlijk en het staken van de uitgave. Immers: hoezeer ik het ook apprecieer, dat jij je solidair met mij hebt verklaard inzake Virginia, ik weet, dat je (gegeven de publicatiegelegenheid in de Vrije Bladen) van deze zaak geen kabinetsquaestie wilt maken /volgens je eigen overtuiging/. Vestdijk is, zooals mij bleek na zijn terugkomst, geneigd Forum in ieder geval (ook zonder mij) voort te zetten. Nu ik dat weet, mag ik in dezen geen sta-in-den-weg zijn en jou houden aan je toezegging om solidair te zijn met mij, als dat niet je volle eigen overtuiging is. Dat voor mij het geval Virginia onoverkomelijk is, staat nu voor mij vast; als het dat voor jullie niet is, moet ik aftreden en medewerker te worden i.p.v. redacteur.

Ik ontving nog geen antwoord van Zijlstra, maar ik heb hem laten weten, wat ik via Vestdijk hoorde, dat Marsman mijn plaats zou willen innemen. Natuurlijk moet daarover eerst vergaderd worden, maar mijn brief aan Zijlstra heeft alleen de bedoeling erop te wijzen, dat het onzin is mijn lot aan dat van Forum te koppelen.

Een dezer dagen wil ik nu wel graag even van je hooren, hoe jij je houding inzake Virginia bepaalt. Begrijp goed, dat ik absoluut van je verwacht, dat je volgens je eigen inzicht handelt en dat ik je geenszins kwalijk neem, als je het voortbestaan van het tijdschrift van meer belang acht dan mijn persoonlijke reactie!

Er is nog allerlei gedonderjaag, over de maatschappij tusschen Vestdijk en Eddy, maar ik zal je daarop niet tracteeren in je vacantie. Veel pleizier. Ik ga er Zaterdag ook een week uit en ben van 13 tot 21 Juli te bereiken in Eibergen.

hart. gr.

tt. Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie