Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 3 mei 1936

Brussel, 3 Mei 1936

 

Beste Menno

Nu Greshoff weer terug is te Brussel hebben we nog even over de kwestie Varangot gesproken. Zoo vernam ik ook, dat op 't oogenblik al je grieven tegen mij concentreeren op den laatsten brief die ik je geschreven heb, of liever op het feit, dat ik je op jouw brief niet positief geantwoord heb.

Ik heb nu definitief genoeg van de heele zaak en wensch deze zoo spoedig mogelijk te liquideeren, zonder er nog langer over te debatteeren. Je kunt mij accepteeren als zwager of niet. In het eerste geval verzoek ik je met geen enkel woord of geen enkele toespeling ook niet tegenover derden meer op de kwestie terug te komen en werkelijk te doen ‘alsof er niets gebeurd was’, (dus ook niet verontwaardigd te zijn als ik het waag je te ‘portretteeren’ of zooiets dergelijks), in het tweede geval zullen we doen alsof we elkaar niet meer kennen, dat is dan wat ge ‘brouille’ zou kunnen noemen.

Ik maak in ieder geval mijn excuses voor de vele onaangenaamheden die ik jou en Ant heb bezorgd en ik stelde de goede bedoelingen die je met mij had zeer op prijs. Dat mijn houding vooral in de twee laatste kwartalen van 1935 onuitstaanbaar was, weet ik. Als verklaring ervan kan ik je het volgende zeggen: ik durfde toen niet, (maar nu dus wel) openlijk te bekennen, dat ik mij zeer in mijzelf, eenigszins in Truida en eenigszins in jou vergist had. Ik heb echter al die tijd niet voor slechts 1%, maar voor ongeveer 50% aan mijn eigen verdiensten getwijfeld en doe dit nu nog. Ik geef loyaal toe dat ik zoowel literair als financieel, maar ook in onhebbelijkheid en indiscretie je mindere ben. Ik zal mij verder niet trachten te rechtvaardigen, je behoeft niet meer het minste vertouwen in me te hebben en het laat me onverschillig wat je verder over me denkt of niet. Indien je hierna een vriendschappelijke relatie met me denkt aan te knoopen uit hoofde van een familieband zul je waarschijnlijk nog wel de gelegenheid hebben een nieuwe meening, hetzij betere, hetzij slechtere over me te vormen. Indien je een ‘brouille’ wenscht zul je dit niet behoeven. In ieder geval wensch ik de verhouding, de familierelatie niet op dezelfde manier door te zien gaan: ik laat het geheel aan jou over om haar af te breken of opnieuw te beginnen.

Met hartelijke groeten

Je

Victor

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie