Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 28 januari 1938

Brussel, 28 Januari 1938

 

Beste Menno

Daar de zaak voor jou hiermee afgedaan schijnt, wil ik mijn standpunt kort resumeeren.

Ik heb niet getracht ‘een wig te drijven’ in je vriendschap met Greshoff. We hebben je er alleen op willen wijzen dat je meening omtrent de Vlamingen gebaseerd was op eenzijdige, tendentieuze en dus onbetrouwbare voorstellingen van Greshoff. Toen uit je uit onaangename reacties op Truida's brieven bovendien nog bleek dat je meening over mij op eenzijdige, tendentieuze en dus onbetrouwbare berichten berustte heb ik je getracht Greshoff's onbetrouwbaarheid in het algemeen aan te toonen. Je liet je misleiden door briefjes van Greshoff waarin hij mij zoogenaamd verdedigde in mijn conflicten met jou, maar ondertusschen heb je alle andere terloopsche mededeelingen over mij en mijn leven te Brussel geslikt. Greshoff zegt misschien geen feitelijke onjuistheden, maar hij kleurt de dingen zoo dat ze in een ander daglicht komen te staan. Daar wensch ik niet langer de dupe van te zijn. Ik meende dat alleen nog een onderhoud klaarheid in den toestand zou kunnen brengen en je van mijn eerlijke bedoelingen zou kunnen overtuigen. We hebben om de reis naar Den Haag te kunnen ondernemen geld moeten leenen en moreele verplichtingen moeten maken en we worden met een dergelijk manoeuvre in Scheveningen onschadelijk gemaakt en met een kwartiertje in Riche afgescheept.

Ik heb ondanks je beleedigingen en onhebbelijkheden (om niet te spreken van de splijtzwammen die je tusschen Truida en mij gezaaid hebt) van de laatste jaren steeds weer getracht de goede relaties te herstellen, maar waar je je houding zoo hardnekkig op kwade trouw baseert en je je toevlucht neemt tot niet beantwoorden van vragen, niet beantwoorden van brieven, ongeopend terugzenden van brieven, weiger ik nog langer in je naïveteit en ‘honnêteté’ te gelooven en nog verdere verzoeningspogingen te doen. Daarentegen ben ik nog steeds bereid op iedere eerlijke poging van jou tot opheldering in te gaan zonder dat je behoeft te vreezen dat ik ‘triomfeeren’.

Met hartelijke groeten

je

Victor

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie