E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [12 juli 1934]

Parijs, Woensdag.

Beste Menno,

Gisteren met Hendrik de Vries over het Jan Lubbes-lied sprekend, dat hij wschl. voor Forum dichten zal (anders doe ik het nog wel eens), kwamen we op een alleraardigst idee. Wij deelen 3 Jan Lubbes-prijzen per jaar uit - voor de eer! Hierbij een concept mededeeling. Ik heb Vestdijk erin gezet, maar Vic niet; misschien is dit onjuist en wil Vic wèl meedoen. De andere menschen zullen zeker wel willen, Slauerhoff althans schreef erg enthousiast. ‘Met zeer veel instemming las ik je Jan Lubbes, waarbij je weer zoovelen “lubt”. Ook de fijne geleerde van Moerkerken. Dat is ook een type!... Als ik zooiets lees, verlang ik naar een groot opruim-offensief van jou, Ter Braak en nog een paar. Als ik een handje helpen kan ook, tegen de heele rommel, maar het is modder, je gaat er dwars door heen en 't sluit zich weer achter je. Laat het dus blijven bij charges. Of zie je een kans op de radicaal-executie?’

Greshoff schreef me een kort maar verrukt briefje, Hendrik de Vries, die werkelijk in deze zaken een wonderlijk gezond verstand heeft, vond het stuk erg mooi en wil graag in het comité. Marsman zal toch zeker ook graag meedoen? Wat denk je ervan?

De verantwoordingen etc. moeten altijd in een ernstige, sobere stijl gebeuren. Voor de 3 prijzen laat ik de formules aan jou over. Laat het ding in een paar exemplaren tikken om aan de leden van het comité te worden gezonden. Voor Excelsior bedoel ik ‘hooger streven’, dus voor dit jaar krijgt zonder twijfel Eroica dien prijs. Voor J.L. pur: wat eerlijk en af is, en ‘zelfbewust’, dus voor dit jaar Harten en Brood. De boerelulligheid, al of niet met smeerlapperij, maar 100%. Coolen komt hier ook voor in aanmerking. Voor J.L. Junior, wat hebefreen-achtig is, en dat met trots wil zijn: dus Den Doolaard kampioen. Als er 2 boeken in denzelfden trant verschijnen, kunnen we natuurlijk zeggen dat Eroica bekroond is, maar niet dan na 3 × stemmen en met hevige bestrijding door bv. Orient-Express. Een andere maal is iets vèruit en onbetwistbaar den kroon deelachtig geworden.

Ik geloof dat dit - gesteld dat Forum blijft bestaan en wij het 3 of 5 jaar volhielden - een moordende manier is om het tuig te bewijzen wat het is.

Het Vaderland zou de oprichting van het comité etc. dan ook met een doodernstig kort berichtje moeten overnemen. - Ik geloof verder dat het aanbeveling verdient (maar weet dit nog niet zeker) om voortaan over de bekroonde heeren te spreken met vermelding van hun prijs, dus: Den Doolaard (Jan Lubbes Jr.-prijs 1934)...

[E.d.P.-d.R.: We zijn er gisteren gevieren bijna toe overgegaan om je een hulde-telegram van het Café Murat over je Eroica-stuk te sturen - Subliem.

Gesprek tuschen Theun de Vries en zijn vrouw:

Theun: 'k Heb in zoo'n Amerikaansche illustratie gelez'n dat er vrouw'n zijn die zich iederen dag over het lichaam wassch'n.

Vrouw van Theun (snibbig of onschuldig): Dat moet'n dan ook zeker wel onfatsoenlijke vrouw'n wez'n.]

Donderdag.

Daarnet bericht van Querido. Hij heeft bezwaar tegen stukken in September. Laat door Ant of iemand van het bureau (?) dus de fragmenten overtypen die je in Augustus wilt zetten, en stuur mij de complete copy van Ons Deel van Europa terug.

Je

E.

Onze prijzen

In aansluiting op het artikel van E. du Perron in ons vorige nummer, deelen wij hierbij mede, dat wij gemeend hebben met onzen tijd mee te moeten gaan en dit wenschen te bewijzen, niet door het bijhouden van een Jan Lubbes-agenda, maar door het geven van 3 Jan Lubbes-prijzen per jaar.

Deze prijzen zijn strikt honorair, zooals de prix Théophraste Renaudot (journalistenprijs) in Frankrijk. Zij zullen bestaan uit:

1. de Jan-Lubbes-Pur-prijs: voor
2. de Jan-Lubbes-Excelsior-prijs: voor
3. de Jan-Lubbes-Junior-prijs: voor

Voor de beoordeeling der in aanmerking komende boeken heeft zich een comité gevormd van zeven leden, bestaande uit de letterkundigen: M. ter Braak, J. Greshoff, H. Marsman, E. du Perron, J. Slauerhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries. De bekroonde werken zullen worden genoemd in elk December-nr. van Forum, mede met het oog op de traditie van Sint-Nicolaas.

(Red. Forum)

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie