E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 4 oktober 1934

Parijs, 4 October.

Beste Menno,

Hierbij de pagina uit Carnaval, die ik vergat in te sluiten, omdat aan het eind van mijn brief Gans opdook. - Tusschen dien brief en dezen ging nog een briefkaart. Gelijk hiermee zend ik je Malraux' Lunes en Papier, overgetypt; het werk van zijn 18e jaar. Eén grappig ding erin: je hoort er soms den toon van Clappique in. Verder toch meer curieus dan boeiend...

Zou je op Het Vad. willen nazien of er van ‘ons’ niet meer dan 3 brieven in totaal verschenen zijn in Augustus? nl. 1 van Bep en 2 van Gans? Bep meent nl. dat zij er ook 2 geschreven heeft. Die van Gans zijn 21 en 22 Aug. geplaatst; je hoeft dus alleen te zoeken van 2 tot 20 Augustus.

Ik heb me rot geërgerd aan een stuk van Anthonin Artaud over Le Théatre et la Peste, waarmee de nieuwe N.R.F. opent. Quasi diepzinnige, origineele (en daarbij toch zoo knap gedocumenteerde!) zotteklap, dat er eig. maar 2 dingen zijn die het menschdom kunnen redden: tooneel en pest, d.w.z. na een crisis daarvan. Tooneel dwingt den menschen nl. om dieper te voelen, om het ‘masker der schijnheiligheid’ af te werpen, intensifieert het gevoel van de scharen, en meer van dergelijke kul. Er zijn 2 dingen noodig om zulke stukken te schrijven: een grondige oneerlijkheid van den geest en een op zichzelf verliefde warhoofderij (onder het motto van ‘poëzie’, ‘surréalisme’ of wat dies meer te voorschijn kan worden gebracht). Verderop een mijnheer Thibaudet, gecondenseerde schoolfrik, die tot meerdere eer van zijn eigen intelligentie 7 blzn. lang uitlegt dat Hugo toch heusch ook wel intelligent was - dit in tegenspraak met al de brave lieden die nu zoo lang straffeloos hebben mogen zeggen dat Hugo een imbeciel was. Die N.R.F. is soms ook grenzeloos onbeduidend, ondanks het pretentieuze ‘cultureele’ karakter ervan.

Van cultureel geproken: Gans zal een panopticum schrijven over het laatste prospectus van de W.B.: 100% Hollandsche cultureele grutterswaar; in ieder detail; iets onovertroffens als braakmiddel voor ons naïevelingen die ons verbeelden dat er tòch nog iets anders in onze lage-landen zou kunnen bestaan. De mijnheer die jouw braakmiddelen zoo onaangelengd vond, zou ervan kunnen smullen. Overigens is dat heele verschijnsel: een Nietzsche-Wagner-storm, nù nog, ook alleen mogelijk in Holland, vrees ik, en typisch een van die gevaren waarop ik je wees toen we in het tuintje zaten van Het Wachtje (ex-politiepost)!

Hoe gaat het tegenwoordig met den heer Beierle? - Klausje Mann is, neem ik aan, toch wel heel erg een gelikt klootje, en heeft ongelijk gehad met niet aan de planken vast te kleven, waar zijn ziel nog zoo krachtig aan ‘haakt’.

Ik ga vandaag probeeren wat te schrijven, zooniet aan Ducroo, dan aan wat anders. Houd in ieder geval een aantal blz. voor me open in November-Forum. Ik ben benieuwd naar de opbrengst van October. Weet je dat J.v.N. bijna blind is? (heeft J.Gr. je dat niet verteld, geschreven, of hoe dan ook?) Jij bent de eenige van mijn vrienden - met Malraux op zijn manier - die niet door het lot wordt beproefd.

Houd het zóó, zoolang het niet ten koste van te veel gaat.

Hartelijk je

E.

Is Slauerhoff's roman nu heelemaal afgedraaid? Dat zou idioot zijn: 61 blzn. opeens. In ieder geval (ook als het boek eerder moest uitkomen) zou 2 × 30 blzn. het beste zijn geweest, dus in Oct. en November.

[...] nog het stuk van Artaud [...] controle!) Zou je hem [...] vragen waar die pest-beschrijving op lijkt en mij dan zijn antwoord melden? Ook het stuk graag terug. (Alles ‘binnen afzienbaren tijd’.)

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie