Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

5 april 1937

Den Haag, 5 April 1937

Kraaienlaan 36

 

Beste Jan

Mijn periodieke zwijgzaamheid verbreek ik hiermee weer; ik begrijp, dat je er van tijd tot tijd over ‘valt’, maar ik kan soms geen moment vinden om me even te concentreeren op een brief. Zoo ligt er inderdaad heel wat post van jou, waarvoor hartelijk dank. Ieder levensteeken van vriendenzijde in deze wereld is een weldaad. Dank ook voor het boekje over de Ital. letterkunde. Het valt me op, dat de afgebeelde gezichten zich zeer ongunstig onderscheiden van de andere in andere boekjes, zelfs van de Belzen. Dat is zeker de heilzame werking van Mussolini en zijn ‘gevaarlijk leven’.

Heb je voor Gr.Ned. het boek van dr. van Schelven, ‘Wat maak ik van mijn leven?’ (Uitg. Kosmos, Amsterdam) ter recensie ontvangen? Het is het meest verkochte boek van Nederland momenteel, heeft de plaats van Huizinga ingenomen. Aangezien ik nog zoo'n boek heb liggen (Sterke Zenuwen van Soesman) zou ik er graag een gecombineerde boekbespreking over schrijven. Kan dat? Het is een vermakelijk gegeven. Overigens Gr.Ned. in levenden lijve nog niet ontvangen. Wel de proeven, die je me zond, en die me de overtuiging geven, dat het tijdschrift zijn ‘beispiellose’ triomftocht voortzet. Wat een prachtjaargang wordt het, als het zoo door gaat! Alleen de herinneringen van Jet Holst zijn erg dun, en half-zacht. Het stuk van Dick over Coenen is ook zeer geslaagd, vind ik.

Voor eenige dagen was er weer een brief van Eddy, ditmaal antwoord op mijn critiek op het Scheepsjournaal. Voor de verandering nu weer zwartgallig; het is te merken, dat hij de critiek eigenlijk niet wenscht te slikken. Ik stuur je deze brief maar niet, want je stemming zou er maar noodeloos onder lijden. Deze kant is toch werkelijk wel de minste van Z.Ed.! Enfin, ik hoop, dat er hierop weer iets beters zal volgen. Ook de weggeraakte brief inzake D.D. speelt weer een rol, maar ik ben er nog niet achter, wat Eddy nu precies weet en niet weet. Hij vermoedt van alles, maar preciseert niets. Inmiddels kreeg ik van de posterijen bericht, dat het onderzoek vruchteloos is geweest.

Helaas was het knipsel betreffende Joh.v.d. Woude, waaruit zou blijken, dat hij semi-fascist is, niet in den brief, waarin je erover schreef! Het zou me toch wel zeer interesseeren te weten, waarover het precies ging, aangezien de man in quaestie ook vertegenwoordigd was op de conferentie van het... Comité van Waakzaamheid? Spion? Eddy zou al overtuigd zijn; ik wacht liever nog even, tot ik weet, over welk knipsel het ging. Hij moet dan maar met Victor een tijdschrift gaan oprichten. Van den laatste verbaast me de voorkeur voor Degrel[le] in het geheel niet. Hij zou inconsequent zijn, als hij zoo'n leider niet volmondig als zijn superieur erkende.

Multatuli is af, en ingeleverd. Ik ben er benieuwd naar te hooren, of het me gelukt is in ca 30 pagina's mijn verhouding tot DD. eenigszins samen te vatten. Er komt een kleine bibliophiele oplaag van dit ‘schrift’ (10 ex. niet in den handel, 20 in den handel), waarvan je er natuurlijk een van mij cadeau krijgt. Wacht dus tot zoolang en geef het recensienummer van Gr.Ned., als je wilt, aan Vestdijk, want ik heb maar 7 van die luxe-edities tot mijn beschikking. Mijn boek is geheel gezet en gecorrigeerd, deels ook al in tweede proef gerevideerd.

Ant ontving reeds ‘Wieken van den Molen’; ik nog niet, noch Het Vad.! Spoor Stols even aan! Ant was erg blij met boekje en fraai gerijmde opdracht. Heb je er niet ook een voor Koertje? Hij zou er dol gelukkig mee zijn, en is 2 april hier jarig geweest.

Henri Mayer deelde mij dezer dagen in vertrouwen mee, dat Hein in financieele moeilijkheden zit en hem geschreven had om een gift (geen leening, want hij kan het niet teruggeven) van f.50. Ik heb nu f.10 toegezegd, en de boekenwachter H.M. van Nijhoff zal ook f.10 geven. Denk jij misschien, dat Nijkerk iets zou kunnen missen op dit moment, nu de bewapening zoo bloeit? In dat geval geloof ik, dat hij er een uitstekend werk mee doet, want de goede Hein zit aan alle kanten (mede door die vrij gare vrouw van hem) in de puree. Maar dit alles is geheim voor Hein, want hij wil het voor ons vermoedelijk liever niet weten. Zie of je iets doen kunt, en zoo ja, wat.

Zaterdag was De Jong hier ter kennismaking. Een heel geschikte man, wat zenuwachtig en zoo, maar heel aardig voor de conversatie. Die zaak met Brouwer neemt hem natuurlijk ook aardig in beslag. De houding van dezen heer is dan ook wel heel bezopen!! Op de Spaansche legatie heeft men het geding met belangstelling gevolgd, vertelde mij de secretaris, en men beschouwt daar Brouwer als ‘un homme fini’. Semprun schijnt er ook zeer ontsticht over te zijn, dat zijn voornaamste interpreet jezuiëten-manieren toepast.

Ik was niet op de Slauerhoff-vergadering, want ik vond de convocatie een dag na datum! Ook hoorde ik er verder niet meer over.

Vanavond weer een première, de eerste na de sof Fräulein Else, met Annie van Ees als boerenfreule Elze (met armen als stoeten). Toch schijnt Nijgh het mooi te hebben gevonden, althans hij maakte aanmerking op mijn critiek, die te ‘litterair’ was. Hm.

Tot nader maar weer. Veel hartelijke groeten van gade tot gade en huis tot huis,

een hart. hand van

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie