Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 17 april 1937

Den Haag, 17 April 37

Kraaienlaan 36

 

Beste Jan

Zeer hartelijk dank voor de ƒ20 voor Hein! Het geld is hem inmiddels door Henri Mayer in alle discretie ter hand gesteld. Zijn verhuispartij, die natuurlijk weer op de noodige rampen stuitte, is er althans materieel wat door verlicht, denk ik.

Dan dit: heb jij of heeft Henny het manuscript van het Scheepsjournaal van Eddy? Hij schreef mij, of ik er voor zorgen wilde, dat het zoo spoedig mogelijk aangeteekend werd teruggezonden. Ik meen, dat Henny de ‘gelukkige’ bezitter is, maar schrijf voor de zekerheid ook even aan jou. Overigens heb ik momenteel voor Z.Ed. iets op het oog, dat hem geld kan opbrengen, wanneer hij ook dit tenminste niet weer door zijn onmaatschappelijkheid verprutst. Ik hoop van niet; de zaak is nog geheim, je hoort er binnenkort van, zoodra het resultaat vaststaat.

Multatuli is gisteren verschenen. Maandag komen de bibliophiele exemplaren van de pers, waarvan ik je er dadelijk één zal zenden. De gewone uitgave ziet er heel aardig uit en bevredigt me wel, achteraf. Benieuwd naar je meening; schrijf me vooral, of het mij gelukt is in 30 pagina's mijn visie op D.D. goed duidelijk te maken. Meer heb ik niet gewild, en meer was in dit bestek trouwens ook niet mogelijk.

Deze week schreef ik nog een brochure van hetzelfde formaat tegen Mussert, voor de reeks Waakzaamheid (‘Het Nationaalsocialisme als rancuneleer’). Die is nu ook de deur uit, en ik ben nu geheel leeg geschreven. Binnenkort krijg ik echter wel weer moed voor Gr.Ned., en ik neem dan Benda, Alain en Ramuz samen. ‘Questions’ is uitstekend! Uitstekend van schriftuur zoowel als van probleemstelling.

Nog steeds geen ‘Wieken’. Stols schijnt onverbeterlijk. Ik las het exemplaar van Ant met veel pleizier, ook al, omdat je hier nog edelfascist bent. Juist daarover zou ik iets willen schrijven in Het Vad., maar de uitgever moet mij nu eerst maar eens behoorlijk behandelen, vind je ook niet?

Wij hebben vage plannen om ergens in Zwitserland voor drie weken een châlet te huren; dat is vrij billijk, aangezien de vakphilosoof met zijn vrouw meedoen. Wij hebben ook nog serieus over Sestri gedacht, maar de weerzin tegen Mussolini is me toch te machtig, in de gegeven situatie. Ik pleeg af te geven op menschen, die hun geld in Duitschland verteren, maar nu is Italië geen haar beter.

Zouden we eventueel a.s. weekend in Brussel kunnen komen? Aangenomen dat er geen première is, lijkt het nu werkelijk mogelijk.

Eddy schreef me ook nog over den gestolen brief. Zijn vermoeden, dat die ‘ter plaatse’ is, grondt hij op een onderhoud tusschen DD. en den commissaris van politie, maar het bewijs lijkt me allerminst geleverd. Daarover mondeling nog wel.

Koendert Maart is weer verdwenen, is nu weer in de Argonautenstr. 19. En verder heb ik voor het oogenblik weinig nieuws. Tot nader dus. Onze tuin is zeer fraai, bewijs van Ants visionnaire artisticiteit uitgedrukt in bloemen.

veel hartelijks, ook voor Aty en van heur,

je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie