J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 24 januari 1940

Woensdag 24 Januarij '40

Dit is brief nummer 24, lijst ZOZ

 

Beste Menno,

Gisteren was een zeldzaam rijke postdag: de mail van De Reiger kwam binnen. De post is inderdaad een raadselachtig wezen geworden. De door jou aangehaalde staaltjes zijn treffend. Maar hoe vind je dan dit: Rantwijk schrijft mij een brief op 6 Januarij, verzendt die met de speciale vlucht van De Reiger en betaalt daar, blijkens de zegel, één gulden 12 en een half voor. Daarnà schrijft hij mij op 8 Januarij per gewone vliegpost ad 37 1/2 cent: beide brieven worden mij tegelijkertijd bezorgd!!! Ik zal eerst je brief beantwoorden. ja de goede strijd in Finland verkwikt ook ons, ofschoon ook hier de afstand zijn werk doet en het medeleven niet zoo direct en zoo fel is als we het in Europa gekend hebben. Ik zelf maak me dan over dat veraffe gevoel ongerust, beschuldig mezelf van onverschilligheid, inslaping en uitdoving en schrijf een en ander aan seniliteit toe! Het verwijderen van HH comm. uit het comité van waakzaamheid heeft me in de gegeven omstandigheden deugd gedaan. Ik las in de Locomotief eenige aanhalingen uit het blad van die heeren, waar de haren me van te berge rezen. Ik kan je niet zeggen HOE blij ik was met je gunstige berichten betreffende mijn stuk in het Jan. no. van GN. Het tweede hoofdstuk is meer beschouwend, maar helaas ook wat matter, later gaat het dan weer beter. Ik ben benieuwd wanneer ik dat nummer ontvangen zal. Van AvR kreeg ik over GN twee verkwikkende brieven, omdat er uit blijkt dat hij hart voor en kijk op de zaak heeft. Mijn afwezigheid van GN, waardoor vanzelf de loopende zaken mij meer en meer ontglippen, is een van de redenen waarom van mijn onvermaak alhier. Het is misschien niet goed en niet juist en een bewijs van litterairderigheid, zoo aan een tijdschrift verknocht te zijn; maar ik kan er niets aan doen, het is nu eenmaal zoo! Zoo'n post als gisteren is héérlijk; maar heeft ook ten gevolge, dat de houtworm heimwee weer met frissche moed in de ziel begint te knagen. Het stuk in het Jan. no. is alles behalve makkelijk beschreven. Ik heb er eindeloos over gezwoegd en geploeterd. Vooral in den beginne hier, kon ik, als je je nog herinneren zult, maar niet op dreef komen. Het doet mij plezier dat men het zweet er niet in bemerkt! Ik wil niets liever doen, dan dit jaar een nummer van DVB voor mijn rekening nemen en ik zal ernstig mijn best doen, zoodra de Fransche Moralisten de deur uit zijn. Ze schieten goed op gelukkig. Wat is werken op bestelling toch ellendig! Het belooft een best jaar voor DVB te worden en ik ben natuurlijk brandend nieuwsgierig naar het stuk van Gomperts. Een prima heertje, laat die maar schuiven! Alles wat hij doet doet hij goed. We hebben zeer gelachen om de testiculaire ontbolstering Adriaans, katten krijgen na zoo'n operatie een sterk beschouwende natuur en met hun wijsheid ontwikkeld zich, gelijk bij menschen, hun afkeer van handelingen en daden.

Wat is dat nu weer voor een paapsch ploerterij in dat Leidsch gewroet??? Ik wist van niets en ben zéér benieuwd er alles van te lezen. Stuur toch vooral zulke kranten en vertrouw NIET volkomen op het feit dat ik via Die Huisgenoot de afgewerkte Vaderlanden van Die Burger krijg. Want de serie is nooit geheel compleet en er is weleens in geknipt. Ook gaarne je bespreking van het Jan. no. van GN en als je soms Loyaal Verzet aankondigt. Ik heb nu in lang geen Zondagsblad van je gehad. De corr. Vosmaer-Kloos, waar ik naar zit te hunkeren om er over te kunnen schrijven, heb natuurlijk nog niet gekregen. Vraag eens even per briefkaart aan Stuif of hij mij een rec. ex. heeft laten verzenden. Hij kan zeker zijn van uitvoerige bespreking. De groote moeite voor mij is om stof te vinden, nu in Vlissingen 32 kisten boeken voor de HAUM staan, waar véél voor mij bij zit. De hemel weet wanneer we die hier krijgen! Stel je voor het boekje van Adriaan bij Leopold heb ik nog steeds niet!!! A qui la faute: post, A. of L.? Je artikel heeft tot heden nog niet in Die Brandwag gestaan. Verleden Vrijdag liep ik Van de Heever tegen het lijf, die voor een dag in Kaapstad was voor een vergadering van de radioraad. Hij heeft nogal wat in de melk te brokkelen bij gezegde Brandwacht en ik porde hem ernstig aan de plaatsing van jouw & mijn stukken wat te bespoedigen. Hierbij weer eens voor de aardigheid een nommer van De Huisgenoot laat het aan Eddy zien, die graag naar hij mij schreef een ZA weekblad onder het oog wou krijgen. Wekelijksche oplage tusschen de veerig en vijftig duizend, dat moet niet uitpoetsen bij een bevolking van één miljoen Afrikaansschsprekenden!!! Dat zou voor Nederland beteekenen dat de Haagsche Post tusschen drie en vierhonderdduizend abonnés moest hebben!!! En ik moet zeggen, dat met zoo'n oplage en gezien de intellectueele verhoudingen vooral te lande, het blad nog lang zoo slecht niet is. Men poogt altijd naar een evenwicht tusschen populair en degelijk. Wil je Salden vooral eens zeggen dat ik zijn bandje voor ‘Een boek over het Boek’ bijzonder geslaagd vind en dat ik er dankbaar gebruik van zal maken. Via Nike hoor ik zoo nu en dan tot mijn genoegen goede berichten over hem. Hij schijnt er zich wel zoo'n beetje door te kunnen slaan. Het lijkt mij toe dat Adriaan's, des ongelubden, plannen voor Amerika vasteren vorm aan gaan nemen. Alleen ben ik bang dat de legerleiding een spaak in het wiel zal steken. Mogen jonglui uit het land?? Hier niet. Ik kreeg een amusante brief van Avsch. En een uitvoerig bericht van neefje Huib, die voor zijn candidaats zwoegt na zooveel jaren luierens. We beleven hier rustige weken. VWL werkt aan een epos en ik stoor hem dus zoo weinig mogelijk en verder ben ik nogal bezig zonder dat er daarbij veel uit mijn handen komt. Kon ik maar met De Reiger terug vliegen en al was het maar een maand in Holland blijven!

Ik ben een beetje haastig deze brief weg te krijgen, daarom is hij maar kort. Ik begin dan meteen weer aan een nieuwe, die dag na dag bij gehouden wordt. Heeft Moerkerken de portretten nog niet gezonden???

Want hoe graag ik kieken van de katten zie, ik zie jullieër aanschijn toch nog liever! Véél liefs van ons allen voor jullie beidjes,

geheel

je Jan

 

Tot en met no. 12 heb je ontvangen naar uit je laatste schrijven van 8 Jan blijkt

13 - 22 Nov '39  
14 - 30 Nov '39  
15 - 2 Jan '40  
16 - 4 Jan '40 bevattende het rapport betreffende het Holl.Weekbl.
17 - 5 Jan '40 briefkaart
18 - 9 Jan '40  
19 - 10 Jan '40 briefkaart
20 - 11 Jan '40  
21 - 15 Jan '40 briefkaart over drukproeven Slau.
22 - 17 Jan '40  
23 - 23 Jan '40 briefkaart
24 - 24 Jan '40  

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie