Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

Rotterdam, 7 September 1933

Beukelsdijk 143b

7 Sept. 33

 

Beste Maurice,

Je practisch vernuft heeft een groote dag gehad! Ik haast me je te berichten, dat ik in principe zeer veel voor je idee voel en geneigd ben, het in alle opzichten te ondersteunen. Het zou ook mij bijzonder spijten, als Forum moet worden opgedoekt, waar er voldoende copijblijkt te zijn en de geestelijke belangstelling groot is. Ook geloof ik zeer zeker, dat je principe van een ‘federatie’ veel kans van slagen heeft, omdat daardoor de wederzijdsche verschillen blijven erkend, terwijl de eenheid niet wordt opgeheven. (Tusschen haakjes: ik vind het ook wel aardig, dat ik dan 100% paganist mag zijn in hetzelfde orgaan, dat Walschap redigeert).

Er zullen vrij wat practische moeilijkheden zijn, we zullen dus moeten vergaderen, deze maand nog, komt mij voor.

Ik weet niet, of je zulks al gedaan hebt, maar zoo niet: schrijf dan zelf even aan Eddy, ongeveer wat je mij schreef. Het lijkt me beter, dat hij gelijktijdig hoort, wat wij met Forum willen beginnen, en uit jouw mond. Als aftredend redacteur heeft hij toch ook recht, om mede over de toekomst te beslissen. Goed?

Een holl. redactie van Vestdijk, v. Vriesland en mij zou misschien niet gek zijn. Marsman heb ik liever als medewerker; hoe goed ik ook in het dagelijksche leven met hem kan opschieten, onze ideeën loopen te zeer uiteen, om een vruchtbare samenwerking te waarborgen.

En Bouws? Hij zal wel moeten aftreden. Om verschillende redenen lijkt mij dat ook niet ondienstig; hij ligt zoo overhoop met Eddy, dat deze perse weigert mee te werken, als B. secretaris blijft; en ik voor mij stel als conditio sine qua non, dat Eddy één onzer trouwste medewerkers blijft.

Ik hoop spoedig meer van je te hooren.

H. gr. tt.

Menno

 

N.B. Ik wacht dus nog met Eddy over dit onderwerp te schrijven, tot hij het van jou gehoord heeft!

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie