Briefwisseling Menno ter Braak - L.J.Th. Bakker

L.J.Th. Bakker
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 10 november 1927

10/11-1927

Weledele Heer,

Namens het voorloopig comité van de Haagsche Afdeeling Nederlandsche Filmliga heb ik de eer U te berichten dat de 1ste matinée gehouden zal worden op Zaterdag 12 November 1927 ten 14½ uur in het gebouw van de Haagsche Kunstkring Binnenhof No 8 alhier.

Hierbij ingesloten doe ik U circulaire toekomen en meld U hierbij dat Heeren van Eesteren, Huszar, Luc.Willink en Ondergeteekende het voorloopig comité gevormd hebben.

In vertrouwen op een goede samenwerking en welslagen van onze afdeeling verblijf ik,

Hoogachtend.

Uw dw.

L.J.Th. Bakker

Secr.-penningmeester.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie