W. Gorter
aan
Menno ter Braak

Groningen, 5 augustus 1928

Groningen, 5 Augustus 1928

 

Geachte Heer ter Braak,

Hierbij kom ik U dan toch officieel meedeelen, dat de afdeeling Groningen van de Ned. Filmliga bij besluit eener ledenvergadering opgehouden heeft te bestaan. Deze vergadering was overigens niet ongeslaagd. Er waren aanwezig:

1 voorzitter
1 penningmeester
1 secretaris, benevens de vertegenwoordigers van de 3 plaatselijke bladen. Meer niet. Het enthusiasme van vele lieden bij de oprichting schijnt dus wel afgekoeld te zijn.

Financieel was de zaak precies aan de grond. De laatste schulden voor de convocatie en zaalhuur hebben de 3 aanwezigen samen gedelgd.

En daarmee is de poging voor Groningen afgeloopen.

Ik neem aan, dat de vergadering v/d afdeelingen nog niet heeft plaatsgehad, wat trouwens weinig aan de zaak verandert.

Wel is te hopen, dat het elders, althans in Amsterdam, beter gaat.

Inmiddels, met de meeste hoogachting

W. Gorter

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie