Briefwisseling Menno ter Braak - D.F. Smit Jr.

D.F. Smit Jr.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 3 oktober 1927

Amsterdam, 3 October '27

WelEd. Heer.

Naar aanleiding van mijn bezoek aan de eerste matinee der Afdeeling A'dam j.l. Zaterdag in het Centraal Bureau, heb ik mij aan het bureau aldaar, aan een Uwer heeren mondeling als lid opgegeven, hetgeen ik hiermede bevestig. Ik verzocht bedoelde heer nog op het inschrijvingsbiljet te willen vermelden, dat ik de contributie in termijnen wenschte te voldoen.

Bijgaand doe ik U thans toekomen de Somma van fl.4.80 zijnde de eerste helft van de jaarcontributie + 20% Belasting, terwijl ik U beleefd verzoek, mij nog even te willen laten weten bij toezending van het diploma wanneer de tweede termijn vervalt, die ik U dan t.z.t. zal doen toekomen.

Hoogachtend,

D.F. Smit Jr.

Frederik Hendrik Plantsoen No. 96 I

Amsterdam West

Ik verzoek U nog beleefd er vooral voor te willen zorgen, dat alle desbetreffende stukken geadresseerd worden aan:

D.F. Smit Junior,

zulks teneinde eventueele verwisseling met mijn familieleden te voorkomen!

a.v.

F.S.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie