Briefwisseling Menno ter Braak - J. Verboom

J. Verboom
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 9 oktober 1928

den Haag, 9 October 1928

Hooggeachte Heer ter Braak,

Naar ik meen, kondigde het Bestuur onzer Filmcentrale reeds met een enkel woord mijn aanstaande bezoek bij U aan. Nu moet ik Donderdag en Vrijdag a.s. voor verschillende besprekingen te Amsterdam zijn: ik zou het op prijs stellen, indien ik dan ook U zou kunnen ontmoeten en met U en mogelijke andere bestuursleden van de Filmliga over verschillende zaken van gedachten zou kunnen wisselen. Ons Bestuur zou zeer gaarne zien, dat dit eerste onderhoud zou zijn zuiver een ontmoeting tusschen de besturen van twee organisaties, die elkaar althans in den geest zeer na staan, en dat daarbij dan niet aanwezig zouden zijn Uwe technische adviseurs - met wie ik uiteraard later nog vele interessante besprekingen hoop te hebben, en bij wie ik U dan ook zou willen verzoeken mij wel te willen introduceeren.

Het is mij uiteraard niet bekend, welken tijd een dergelijke bespreking U het best zou schikken: misschien zoudt U daarom zoo vriendelijk willen zijn, mij met een enkel woordje aan het adres van mijn boekhandelaar te Amsterdam (Boekhandel Edelman, Barendregt, da Costaplein 14. Amsterdam) te melden, wanneer mijn bezoek U en Uwe eventueele medebestuursleden het beste gelegen komt; ik zal dan zorgen op tijd bij U te zijn. Waar ik in Amsterdam betrekkelijk veel menschen zal hebben op te zoeken (mede in verband met mijn eigenlijken werkkring te Soerabaia) zou ik persoonlijk het liefst zien, dat onze bespreking in den loop van den Vrijdag plaats had: ik moet echter dien Vrijdag betrekkelijk vroeg te 's-Gravenhage terug zijn, zoodat die dag U misschien weer minder goed schikt.

In afwachting Uwer nadere berichten verblijf ik

Hoogachtend

Uw dw.

Verboom

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie