Dinsdag 29 april 1930

Filmkunst

Nederlandsche films te Kopenhagen.

Men schrijft ons uit Kopenhagen:

 

Donderdag 24 April heeft de vereeniging ‘Forsøgsscenen’ alhier voor haar leden de films De Brug, Regen, Handelsbladfilm en Zuiderzee vertoond, die door dr. Ter Braak werden ingeleid. Beide voorstellingen waren druk bezocht. De reactie van het publiek was zeer gelijk aan die van het Nederlandsch Filmliga-publiek. De meeste bijval vonden De Brug en Regen, terwijl de Handelsbladfilm betrekkelijk koel werd ontvangen, evenals merkwaardigerwijze ook Zuiderzee! Hoewel de derde acte met de geweldige baggermachines zelfs een spontaan applaus ontlokte, bleek het geheel te veel van de aandacht der toeschouwers te vergen.

De pers is in haar meeningen zeer verdeeld. Berlingske Tidende schrijft zeer geestdriftig over De Brug en prijst ook de rest van het programma als een zeer belangrijke reactie op de vervlakking van de filmindustrie; in denzelfden toon, laat Social-Demokraten zich uit, Politiken betoont zich echter zeer gereserveerd; het blad mist in Regen en Zuiderzee eenheid van compositie en krijgt den indruk, dat alle aarde van Nederland in de Zuiderzee gestort is. In het algemeen is De Brug favoriet.

De belangstelling voor de moderne film is hier zeer groot. Het is in dat verband dus zeer merkwaardig te noemen, dat men hier tegenover het werk van Ivens en Franken critischer staat dan in andere landen.