Hitlers Mein Kampf

Het Nieuwsblad voor den Boekhandel ontleent aan het Börsenblatt eenige cijfers over den verkoop van het evangelie van Hitler.

De totale verkoop van Hitlers Mein Kampf bedraagt thans 1,2 millioen exemplaren. Het werk werd door Hitler geschreven tijdens zijn gevangenschap in 1924. Oorspronkelijk zou de titel luiden ‘4½ Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit’, doch deze werd, daar hij aan tijd gebonden was, veranderd. Het eerste deel verscheen op 18 juli 1925 in een oplage van 10.000 exemplaren, bij den Zentralparteiverlag Franz Eber Nachf. te München, het tweede deel op 11 December 1926. Deze uitgave in twee deelen bereikte een oplage van 23.000 exemplaren. In Mei 1930 verscheen de uitgave in één deel; in 1930 werden er 62.000 exemplaren verkocht, in 1931 52.000. In 1932 bedroeg de verkoop 80.000 exemplaren en na 30 Januari 1933, toen Hitler Rijkskanselier werd, volgde zulk een toeneming van den verkoop, dat tot heden meer dan 1,2 millioen exemplaren verkocht werden.

In Engeland en Amerika verschenen vertalingen, in Januari 1934 zal een Deensche uitgave het licht zien. Naar Italië zijn de vertalingsrechten verkocht, terwijl ook een Zweedsche en een Spaansche uitgave, de laatste speciaal voor Zuid-Amerika bestemd, in voorbereiding zijn.

Ik heb elders al eens uitvoerig neergeschreven, wat mijn meening was over dezen Bestseller, die een waardige concurrent wordt van de Sprookjes van Andersen. Slechts één opmerking moet mij, naar aanleiding van deze nieuwe gegevens, nog van het hart: waarom heeft de auteur zijn oorspronkelijken titel niet gehandhaafd? (Bij iederen nieuwen druk had men het cijfer kunnen veranderen.) Die titel geeft immers veel duidelijker aan, waar Hitler tegen gestreden heeft, dan wij thans plegen te beseffen; en het is altijd beter, dat men dit in den titel vermeldt als de tekst het niet laat vermoeden.

M.t.B.