Een boek van minister Klagges

Wij gaan nog steeds vooruit...

Tot de traditie van de leiders van het Derde Rijk behoort het o.m., dat zij minstens één boek schrijven, waardoor zij laten blijken, dat zij ook in staat zijn den zinsbouw en den logischen gedachtengang eenigszins te beheerschen. Hitler gaf het voorbeeld met Mein Kampf, Rosenberg schonk ons Der Mythus des 20. Jahrhunderts en heeft thans weer nieuw werk afgeleverd.

Over deze gansche productie waakt de geest van wijlen den heer Houston Stewart Chamberlain, den vader van de rassenleer, door zijn lijvige werk Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. (Men ziet, dat de titel van Rosenberg direct geïnspireerd is.) Deze Chamberlain heeft b.v. met virtuositeit ‘bewezen’, dat Christus een Ariër was; een these, die men door Rosenberg ijverig overgenomen en nader met wetenschappelijke fabels bevestigd kan vinden. Het resultaat van dit ‘onderzoek’ was, zou men zoo zeggen, al rijkelijk bevredigend voor het religieus gevoel der Germanen; niet aldus echter oordeelt Dietrich Klagges, minister-president van Brunswijk, die destijds nogal veel van zich heeft doen spreken. Klagges meent, dat de resultaten door Chamberlain en Rosenberg bereikt, nog te Joodsch-wetenschappelijk zijn; daarom heeft hij thans een boek gepubliceerd, dat den titel Heldischer Glaube draagt en waarvan wij in Die Literarische Welt deze week de volgende aankondiging lezen:

‘De wil tot een met het ras overeenkomstig Duitsch geloof te komen, is een leidstar der “völkische” beweging. Duitsch geloof in overeenstemming met het ras – wie dat wil scheppen, moet met zichzelf in het reine zijn over den eigen religieuzen aard van het Duitsche volk; hij moet het religieuze oergevoel en de religieuze oeropvattingen van den Duitschen mensch kennen. Deze grondslagen moeten steeds te voorschijn komen, onverschillig, vanwaar de heerschende godsdienst afkomstig is en welk karakter zij heeft. Met deze wetenschap als basis onderneemt Klagges het in dit boek de gestalte van den “Duitschen Christus” uit het oerevangelie op te graven onder latere toevoegsels en vreemde bovenlagen vandaan. Het gelukt hem in dit van “Fremdwerk” bevrijde evangelie in wonderbaarlijke zuiverheid het beeld van dien Christus te laten verrijzen, dat overeenstemt met onze gevoelswereld.’

Hier vindt men het fundament van de leer der ‘Duitsche Christenen’, die ook van elders wel bekend is, in litterair-wetenschappelijken vorm door een staatsman smaakvol toegelicht. Wie dus van meening was, dat met Chamberlain het laatste woord over Christus was gesproken, heeft zich vergist. Niet alleen een Ariër is Christus, maar ook een Duitscher. Morgen komen wij te weten, dat Bethlehem in Brunswijk ligt en dat Herodes de voorganger is geweest van minister-president Dietrich Klagges. Ook dat zullen wij dan weer met genoegen gelooven.

M.t.B.