Nogeens het Oera Linda Boek

Thans weer echt verklaard

In de Literarische Welt (die naar de redactie meedeelt de volgende maal onder den titel Das Deutsche Wort zal verschijnen) wordt deze week in een hoofdartikel het Oera Linda Boek weer eens aan de orde gesteld. Men herinnert zich misschien, dat Herman Wirth, de man, die het Oera Linda Boek echt verklaard heeft, onlangs een reprimande van de zijde der N.S.D.A.P. heeft ontvangen; thans valt Kurt Liebmann, de schrijver van het artikel in de Literarische Welt Wirth weer bij.

Het merkwaardige van het geval is, dat over de wetenschappelijk waarheid der feiten in de Duitsche pers eigenlijk niet gesproken wordt. Hoofdzaak is in het milieu van het nieuwe Duitschland: kan het Oera Linda Boek dienst doen om ons een roemrijk arisch verleden te verschaffen. Daarover heerscht nogal eenig verschil van meening; de Völkische Beobachter b.v. was verstoord over het feit, dat in het Oera Linda Boek de Slaven te veel naar voren werden gebracht ten koste van de Germanen en concludeerde dus voorloopig tot twijfel aan de echtheid.

Kurt Liebmann meent echter gerust tot een ‘oerhandschrift’ van 803 n. Chr. terug te kunnen gaan. Voor hem heeft het Oera Linda Boek groote attractie, omdat het de Duitschers regelrecht verbindt met den ‘wereldgeest’, die, gelijk men wellicht weet, in het Oera Linda Boek ‘Wralda’ wordt genoemd. Voor dezen schrijver is het vooral van belang, dat de Duitschers een ‘erfstuk van de Noordzee-Germanen in handen hebben, dat over een kosmische religie aan gene zijde van het joodsch-oostersche schuld- en verlossingsbegrip bericht en vertelt, hoe de leer van den lichtgod van het Noorden naar het Oosten verhuisde’. Want: ‘daarmee is een schakel gevormd met de protestantsche reformatie, met Ekkehard, Paracelsus, Goethe en verder met Nietzsche en de groeiende cultuurvormen’.

Men ziet, dat dit alles voortreffelijk klopt. De mogelijkheid, die (voor niet-Duitschers) betrekkelijk dicht bij de zekerheid ligt, dat de philoloog Eelco Verwijs het geheele Oera Linda Boek uit zijn sarcastischen duim heeft gezogen, is hier al lang op den achtergrond geraakt en spookt blijkbaar alleen nog in de hoofden van buitenlanders rond. Het is echter de vraag, of men met dergelijke spoken tegenwoordig nog wel rekening mag houden. Als nu toch duidelijk blijkt, dat er een schakel wordt gevormd, kan men toch over kleine wetenschappelijke bezwaren tegen een weinigje onechtheid wel heenstappen, dunkt mij. Wij treden een tijdperk in, dat de wetenschap als spelbreker zal beschouwen en de wenschdroomen tot wetenschap zal verheffen. Vernietigen wij dus spoedig de gruwelpraat, uit joodsche fantasie geboren en door een verkochte pers gepropageerd, dat Eelco Verwijs het Oera Linda Boek heeft vervalscht; het blijkt immers uit dat boek zelf, dat de joden er belang bij hadden het onecht te verklaren!

M.t.B.