Voorhoede van ‘De karavaan’

Een nieuwe goedkoope serie
Vertaalde romans

Eenige maanden geleden mocht ik hier reeds wijzen op het verschijnen van de nieuwe goedkoope editie van Em. Querido's Uitgevers-Mij. ‘De Salamander’; een serie, die het Nederlandsche boek in een zeer billijke en toch behoorlijk uitgevoerde uitgave beloofde te brengen en gedeeltelijk ook al bracht. Thans zendt men ons de eerste voortbrengselen uit een reeks van goedkoope boeken, die de uitgever Boucher te 's-Gravenhage De Karavaan heeft gedoopt. Deze serie beoogt vertaalde romans van een goede litteraire qualiteit te brengen; het prospectus zegt, dat de karavaan-boeken leesbaar zijn ‘voor de minder geschoolden in de kunst van lezen door wat er verhaald wordt, voor de fijnproevers door de wijze waarop verhaald wordt’.

Het uiterlijk van deze boeken is voortreffelijk te noemen, zelfs wanneer men afziet van den lagen prijs van f 1.90; wij kunnen hier zelfs van een modeluitgave spreken. Ieder boek is gebonden in een soberen band; het omslag is buitengewoon smakelijk en levendig. De druk is goed, het papier zeer behoorlijk.

Voorloopig zijn in de Karavaan-serie vier deeltjes verschenen, die, hoewel wat stof en stijl betreft sterk van elkaar verschillend, alle vier toch wel een gemiddeld peil vertegenwoordigen; er zal nog gelegenheid zijn op deze boeken terug te komen. Als no. 1 zag het licht Voor hun Vaderland van Bruno Brehm (vertaald door S. Vestdijk; oorspronkelijke titel ‘Apis und Este’); no. 2 is Het Wonder van Louis Bromfield (vertaald door H.A.C. Snethlage; oorspr. titel ‘The Strange Case of Miss Annie Spragg’); no. 3 Niemand ontkomt zijn Noodlot van James M. Cain (vertaling van J.C. Bloem; ‘The Postman always rings twice’); no. 4 De Vlucht van E. Arnot Robertson (vertaling van C.J. Kelk; ‘Four Frightened People’).

De uitgever heeft ons meegedeeld, dat hij van plan is het litteraire peil van de reeks zoo hoog mogelijk op te voeren en dat hij zich niet gebonden zal achten aan den tusschenvorm van spannend verhaal en goeden vorm, die de verschenen nummers in hoofdzaak kenmerkt. Men zou inderdaad wenschen in deze uitvoering de beste buitenlandsche auteurs in superieure vertalingen te bezitten. Moge ‘De Karavaan’ dus de belangstelling vinden, die voortzetting en complete verwezenlijking van den opzet mogelijk zal maken!

M.t.B.