Nieuwe uitgaven

Net Houwink, Geheime Kracht. (Em. Querido's Uitgevers-Mij. A'dam 1934).

Dit boek van Net Houwink onderscheidt zich wel gunstig van andere door vrouwen geschreven romans. Bij haar geen aandoenlijkheid, geen verdrukte onschulden, geen van weemoed zware regels, geen hoofdgeschud van ‘zie je wel hoe heel erg’. Net Houwink gaat met loffelijke objectiviteit en nuchterheid te werk.

Rengers, bankdirecteur en weduwnaar van middelbaren leeftijd, heeft zijn kleine vriendinnetje Ike, dat langzamerhand een groot vriendinnetje geworden is, in zijn hart gesloten. Zijn beschouwende en beredeneerende aard weerhoudt hem er echter van zijn gevoelens voor haar uit te spreken. Het meisje, Ike, is een gewoon burgermeisje, door haar omgang met Rengers wat meer ontwikkeld, maar nog voldoende te épateeren door wat in haar oogen bizonder is, dat zij verliefd wordt en trouwt met den spiritist en psychometrist Leenman. Haar huwelijk wordt zeer ongelukkig. Leenman drijft haar met zijn vreemde kunsten tot wanhoop en als deze meent een betere inspiratrice gevonden te hebben in een gescheiden vrouw en haar bovendien belet hulp en steun bij Rengers te zoeken, ontvlucht zij zijn huls. Rengers vindt haar en zorgt voor haar. Of het tot een huwelijk tusschen die beiden zal komen wordt in het midden gelaten.

Net Houwink teekent helder het karakter van Rengers, zijn zelfingenomenheid, zijn kinderachtig plagen van zijn huishoudster, die op een huwelijk hoopt, zijn critische kijk op het voorwerp van zijn affectie, waardoor zijn gevoelens eigenlijk geen kans krijgen en het overmatig belang dat hij stelt in zijn eigen houding. Ook Ike en Leenman worden goed geteekend. De kwestie van het spiritisme echter is een harde dobber voor de schrijfster geworden. Soms wordt het als de ergste kwakzalverij voorgesteld en dan weer laat schr. Leenman zulke éclatante dingen zeggen, dat het een wonder is, dat zelfs de critische en nuchtere Rengers niet bekeerd wordt.

Het is dan ook niet duidelijk wat de schrijfster eigenlijk met haar ‘Geheime Kracht’ bedoeld heeft. Is dat de onuitroeibare wederzijdsche affectie tusschen Ike en Rengers, of de problematische spiritistische kracht van Leenman?

M.t.B.