Nieuwe uitgaven

Dr K.E.W. Strootman, Italiaansche Silhouetten (H.P. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem 1934).

Dr Strootman heeft door zijn smakelijk geschreven opstellen over Italië en vooral Rome al eerder de aandacht getrokken. Deze bundel is reeds de vierde in een reeks en houdt, zooals schr. het zelf in zijn voorwoord zegt, opnieuw verband met het land en de stad, ‘waaraan ik mijn hart verpandde, meer dan veertig jaar geleden’.

Ook nu weer geeft de heer Strootman blijk van zijn talent om over schilderachtige onderwerpen pakkend te schrijven. Dit uitstekend gedrukte boekje bevat vijf artikelen: ‘De Legende van den misdadigen Doge’ (Marino Faliero, in 1355 ter dood gebracht, een stuk ‘detectiveroman’ der geschiedenis); ‘Farnesische portretten’; ‘Naar de hoofdstad der Abruzzen’; ‘Een Nederlandsche Prinses te Rome’ (Prinses Marianne van Nassau Oranje, dochter van Koning Willem I); en tenslotte ‘eenige oude en nieuwe herinneringen’ aan ‘Rome van toen en van thans’. In dit laatste stuk toont dr Strootman zich een zeer knap anecdotenverteller; hij dringt niet diep door in die anecdoten (zooals b.v. Stendhal dat kon), is b.v. erg dol op Mussolini, dien hij wel heel gemakkelijk vereenzelvigt met de tooneelrol, die deze dictator zoo uitnemend kan spelen; maar enfin, de schetsen van dr Strootman hebben ook niet de pretentie van dieptepsychologie. Zij laten zich alleraangenaamst lezen en zijn voor een groot publiek bestemd.

M.t.B.