Schietschijf

Marinetti blijft liever gezond!

Binnenkort zal te Barcelona het P.E.N.-congres weer bijeenkomen, zullen de kranten weer vol staan van botsingen tusschen dezen en genen, zal Nederland, vertegenwoordigd door Top Naeff, Johan Koning en Ed. Veterman, weer een waardige houding aannemen, zullen er.. geen groote feestelijkheden zijn ditmaal, omdat de Spaansche regeering zich voor deze arena niet financieel interesseert, zal, kortom, alles wat in de republiek der letteren van belang is, over de tong gaan. Begrijpelijkerwijze is thans de gedachte- en persvrijheid een van de hoofdthema's; want wat zijn schrijvers zonder die vrijheid? Wie over dit onderwerp zijn mond houdt, zelfs op zooiets genoeglijks als een P.E.N.-congres, zou struisvogelpolitiek voeren.

De afgevaardigde voor Italië, de niet onvermakelijke heer Marinetti, neemt echter een zeer merkwaardig standpunt in ten opzichte van deze discussies. Hij komt, redevoert, en verdwijnt onmiddellijk weer, alvorens de discussies zijn begonnen. De heer Marinetti schijnt een ‘choque des opinions’ n.l. voor zoo gevaarlijk te houden, dat hij er ernstige beschadiging van zijn persoonlijkheid van vreest. Niet, dat hij bang is onder den voet te worden geloopen, geen sprake van! De heer Marinetti heeft waarschijnlijk alleen maar geen lust om zich driftig te maken, of buiten adem te geraken in een wedloop met Wells of een anderen niet-Italiaan.

Het weigeren in te gaan op de quaestie van de gedachten- en persvrijheid zullen wij langzamerhand hebben te beschouwen als een hygiënischen leefregel. Het is immers veel gezonder niet over deze dingen na te denken en te discussieeren dan wel. En hebben wij onlangs in het blad van ‘Nationaal Herstel’ niet een treffende bewijsvoering kunnen lezen, die hierop neerkwam, dat er eigenlijk nauwelijks verschil bestaat tusschen een vrije en een geknevelde pers? Voor de consequentheid van dit standpunt pleit vooral, dat zulk een bewijsvoering van een oppositiegroep komt, die van alle zegeningen eener vrije pers profiteert, terwijl in zekere andere landen iedere oppositie met geweld en persverordeningen ten bate van de firma Amann & Co. wordt gesmoord.

Laten wij dus onzen confrater Marinetti gelijk geven. Zelf een speech houden, en dan hard wegloopen voor het debat: ziedaar de beste manier om gelijk te krijgen en met enorm succes voor het forum der wereld te bewijzen, dat een vrijheidsprobleem niet bestaat!

Sagittarius.