Herfsttij der middeleeuwen

Een verheugende herdruk

Bij H.D. Tjeenk Willink & Zoon te Haarlem is zooeven een vierde druk verschenen van het langzamerhand (en terecht) klassiek geworden boek Herfsttij der Middeleeuwen, studie over leven- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, door J. Huizinga. Wij mogen het feit van dezen herdruk wel even met bijzonderen nadruk memoreeren, want beter bewijs van het aanzien, dat dit werk geniet, kan men zich moeilijk voorstellen. Een vierde druk van een cultuurhistorisch werk behoort in ons land tot de zeldzaamheden; reden te meer, om zich over zulk een zeldzaamheid te verheugen.

Ongetwijfeld heeft Huizinga in zijn ‘Hersttij’ zijn allerbeste boek gegeven; want hoewel het een wetenschappelijk boek genoemd moet worden en zich ook als zoodanig aandient, heeft het alle eigenschappen van een persoonlijke schepping, die zonder de groote inspiratieve gedachte, waardoor het geheel wordt gedragen, niet denkbaar is. In ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ ontmoet men Huizinga in de volle kracht van zijn leven; en wie dezen herdruk doorbladert, nadat hij het boek geruimen tijd niet in handen heeft gehad, zal aanstonds weer getroffen worden door den beheerschten en toch zoo boeienden, persoonlijken toon van den stijl.

Ook deze vierde druk zal zeker zijn weg wel vinden. Huizinga bericht in een voorwoord, dat hij zich vrijwel geheel van wijziging onthouden heeft; ‘een boek, dat een kwart eeuw geleden werd opgevat en reeds meer dan vijftien jaren oud is, moet men als afgesloten beschouwen’. Hoofdzakelijk in de noten en de illustratie is er hier en daar iets veranderd. De typografie is uitmuntend.

M.t.B.