Van de leestafel

Irma Meyer, Vijf rondom Moeder (Het Spectrum. Utrecht z.j.).

Een dirigent. Van Haaften, verliest zijn gehoor; hij wordt bedreigd door de wanhoop, want van dit kostbare orgaan hangt zijn geheele bestaan af. Gelukkig heeft hij een vrouw, die op het juiste oogenblik begrijpt, in welke richting de zaken geleid moeten worden. Het echtpaar opent den boekhandel ‘Mozart’, en Gerald van Haaften leert zich langzamerhand schikken in den nieuwen toestand.

De figuur van deze vrouw, die als reddende engel optreedt, komt ook den kinderen van het gezin ten goede, die allen hun eigen moeilijkheden hebben, maar door de moeder en het door haar gegeven voorbeeld worden beïnvloed. Zoodat na veel wederwaardigheden het laatste woord positief kan zijn en de Avondster, die aan den hemel verschijnt, symbool wordt van dankbaarheid.

Deze roman heeft een katholiek tintje, maar verschilt verder niet belangrijk van soortgelijke romans uit niet-christelijk milieu, zoodat hij voor alle leesgezelschappen even bruikbaar is. Dat is de hoogste lof, dien men de schrijfster zou kunnen toezwaaien, want voor de rest is haar werk zonder eenig belang.

M.t.B.